Jak nechybovat v nastavení kvalifikačních předpokladů

15. 11. 2021 | Články

Kvalitní dodavatel je zpravidla zárukou kvalitně zrealizované zakázky. Jak ale kvalitního dodavatele vytipovat? Pomoci nám k tomu mohou správně zvolená kvalifikační kritéria. Požadovaná kvalifikace musí být stanovena tak, aby bezdůvodně nediskriminovala určité dodavatele, ale zároveň zajistila, že bude vybrán dodavatel, který je plně kompetentní k realizaci díla.

Přestože zadavatel vyhlašuje výběrové řízení v režimu Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen „Pravidla“), při stanovení kvalifikačních předpokladů je povinen řídit se vybranými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Pravidla v souvislosti s kvalifikací na ZZVZ přímo odkazují a pokud se zadavatel rozhodne určitou kvalifikaci požadovat, musí ji stanovit v mezích ZZVZ.

Zadavatel může požadovat základní způsobilost v rozsahu, který určuje § 74, prokázání základní způsobilosti však omezeno není, neboť na § 75, který dané upravuje, už Pravidla neodkazují. Zadavatel tak může požadovat prokázání základní způsobilosti pouze čestným prohlášením, přestože při postupu dle ZZVZ (nadlimitní režim) je vyžadováno doložení konkrétních výpisů či potvrzení. I tyto doklady zadavatel postupující dle Pravidel požadovat může, maximálně však v rozsahu § 75. V opačném případě už by došlo k porušení obecných principů výběru dodavatele, zejména zásady přiměřenosti.

Další možnou kvalifikací, kterou lze v zadávacích podmínkách stanovit, je profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2, jedná se primárně o požadavek na doložení výpisu z obchodního rejstříku, či dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, ovšem pouze pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

U ekonomické kvalifikace, kterou je míněn požadavek na minimální roční obrat dodavatele, je nutné respektovat, že jeho požadovaná výše nesmí standardně přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty zakázky a dodavatel obrat prokazuje svým výkazem zisku a ztrát, nikoliv pouze čestným prohlášením, protože Pravidla zmiňují § 78 v celém jeho rozsahu, tedy včetně prokázání ekonomické kvalifikace.

Technickou kvalifikaci ZZVZ vymezuje v § 79 a také zde Pravidla odkazují na celý daný paragraf včetně způsobu prokázání požadované kvalifikace. V případě stavebních prací zadavatel může požadovat seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací, v případě dodávek a služeb může zadavatel určit dobu kratší, minimálně se však musí jednat o poslední 3 roky, ale nelze požadovat osvědčení objednatele, pouze seznam dodávek či služeb včetně uvedení jejich ceny a identifikace objednatele referenčního plnění. Také platí, že pokud zadavatel nestanoví jinak, tak významné zakázky, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci musí být v uvedených 3 či 5 letech dokončeny. Pokud dodavatel doloží zakázky, které poskytl společně s jinými dodavateli či jako poddodavatel v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, musí zadavatel kvalifikaci považovat za splněnou, nestanovil-li předem v zadávací dokumentaci jinak.

Požadavek na seznam stavebních prací či významných dodávek a služeb, tzv. referencí, je nejčastěji požadovanou technickou kvalifikací, i další ZZVZ vymezené požadavky dle písmen c) až l) však mohou zajistit výběr vhodného dodavatele, zadavatel by jim proto měl věnovat pozornost a dle předmětu a složitosti zakázky zvážit jejich využití. Jedná se například o požadavky na technické vybavení dodavatele, přehled jeho nástrojů či pomůcek k plnění zakázky, nebo seznam zakázku realizujících osob včetně požadavků na jejich vzdělání, či odbornou kvalifikaci. Nelze však ze strany zadavatele určit vztah těchto osob k dodavateli.

V případě prokazování určité části ekonomické kvalifikace poddodavatelem, či jinou osobou může zadavatel požadovat po dodavateli předložit písemný závazek poddodavatele ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění zakázky společně s dodavatelem. U jiných druhů kvalifikace zadavatel takový požadavek stanovit nemůže, pokud ho však dodavatel předloží, musí ho zadavatel akceptovat jako náhradu za písemný závazek poddodavatele či jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky.

Na závěr nelze nezmínit, že vhodně zvolené kvalifikační předpoklady jsou jen polovinou úspěchu, je třeba také provést důkladnou kontrolu jejich doložení a splnění, a to zejména u vítězného účastníka výběrového řízení. Nedoložení kvalifikace v plném rozsahu nemusí být důvodem k vyloučení účastníka. Je možné a žádoucí umožnit její doplnění, nedojde-li ke změně hodnocených údajů. Nesplnění kvalifikace důvodem pro vyloučení účastníka být může, v případě vítěze být musí.

 

Tento článek vyšel v 19. čísle zpravodaje OPIK – celý zpravodaj naleznete ZDE.