Integrované územní investice (ITI) v podmínkách OP PIK

06. 12. 2016 | Články

Integrované územní investice (ITI) jsou v souladu s čl. 36 obecného nařízení č. 1303/2013 a na základě jejich vymezení ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se počítá s využitím ITI v pěti aglomeracích, resp. metropolitních oblastech:

  • ITI Hradecko-pardubické aglomerace
  • ITI Plzeňské metropolitní oblasti
  • ITI Brněnské metropolitní oblasti
  • ITI Olomoucké aglomerace
  • ITI Ostravské metropolitní oblasti

Integrované územní investice jsou naplňovány tzv. integrovanými projekty spolufinancovanými z různých operačních programů. Zaměření těchto projektů musí vycházet z integrovaných strategií zpracovaných jejich nositeli a schválených jednotlivými řídicími orgány zapojených operačních programů. Nositelem integrované strategie je určené jádrové město příslušné městské aglomerace, resp. metropolitní oblasti.

Výhodou integrovaných projektů může být skutečnost, že Řídicí orgán OP PIK (ŘO OP PIK) rezervuje v operačním programu finanční alokaci pro realizaci integrovaných strategií. Projekty předkládané v rámci integrovaných strategií do výzev OP PIK musí respektovat podmínky stanovené výzvami, které bude pro integrované projekty vyhlašovat ŘO OP PIK. Integrovaný projekt bude navíc posuzován nositelem zejména z hlediska jeho vazby na příslušnou integrovanou strategii a příspěvku k naplňování této strategie.

Město v roli nositele integrované strategie bude pověřeno veřejnoprávní smlouvou uzavřenou s řídicím orgánem operačního programu k výkonu funkce zprostředkujícího subjektu. Z této pozice bude zprostředkující subjekt ITI provádět kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí (u individuálních projektů provádí Agentura pro podnikání a inovace) a bude rovněž provádět věcné hodnocení (u individuálních projektů provádí ŘO OP PIK). Na základě hodnocení projektů zprostředkujícím subjektem ITI bude ŘO OP PIK rozhodovat o přidělení podpory.

Detailní informace k jednotlivým integrovaných strategiím naleznete na internetových stránkách: