Informace pro žadatele do programu Potenciál Výzva IV

11. 10. 2017 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK si dovoluje informovat, že dne 10.10. 2017 byly v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část Výzvy IV programu Potenciál do čl. 2 na straně 38 doplněny lhůty pro doložení povinných příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

„V případě, že Žadatel akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, informuje o této skutečnosti projektového manažera odpovědí na původní depeši. Zároveň jako přílohu této depeše zašle Povinné přílohy, které jsou požadovány v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Lhůta pro akceptaci Rozhodnutí a doložení všech povinných příloh, které jsou požadovány k podpisu Rozhodnutí, činí 10 pracovních dní od zaslání výzvy k akceptaci Rozhodnutí. Lhůta na předložení stavebního povolení v právní moci, případně Ohlášení, či potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba povolení ani ohlášku nevyžaduje, může být na žádost žadatele prodloužena maximálně na 45 kalendářních dnů (včetně) od data zaslání výzvy k akceptaci Rozhodnutí a doložení Povinných příloh. V případě, že výše uvedené nebude poskytovateli dotace předloženo ve stanovené lhůtě, nedojde z jeho strany k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt bude ukončen bez financování.“

Původní zpráva na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu k dispozici zde.