Informace pro žadatele

02. 12. 2015 | IS KP14+

Informace se vztahuje k výzvám vyhlášeným k 29. 5. 2015, kromě programu podpory MARKETING a APLIKACE.

Stanovisko Řídicího orgánu OP PIK k dokládání přílohy Projektová dokumentace u výzev OP PIK vyhlášených k 29. 5. 2015:

Požadavek na dokládání přílohy „Projektová dokumentace“ byl ze strany Řídicího orgánu OP PIK doplněn dodatečně po datu vyhlášení výzev (po 29. 5. 2015). Z tohoto důvodu nelze považovat tuto přílohu za povinnou. Řídicí orgán OP PIK je však nucen trvat na jejím doložení, neboť jinak nejsou schopni určení externí nebo interní hodnotitelé objektivně posoudit hospodárnost projektu (rozpočet projektu).

Je tedy na rozhodnutí žadatelů, zda přílohu Projektová dokumentace doloží nebo nikoli. V případě nedoložení však bude interní hodnotitel nucen udělit u hodnotícího kritéria Hospodárnost rozpočtu 0 bodů, což může žadatele v další hodnocení výrazně znevýhodnit. Proto doporučujeme žadatelům přílohu Projektová dokumentace na výzvu projektového manažera Agentury CzechInvest doložit. Projektový manažer poskytne žadateli na doložení Projektové dokumentace obvykle lhůtu 2 měsíců od vyzvání k jejímu doplnění, v odůvodněných případech u rozsáhlejších projektů může projektový manažer povolit lhůtu na doložení delší.