Informace ke způsobu vypořádání závěrečné žádosti o platbu v programu Aplikace

11. 06. 2020 | Novinky

Vážení příjemci v programu Aplikace, dovolujeme si Vám poskytnout informace ke způsobu vypořádání závěrečné žádosti o platbu.

Žádosti o platbu v programu Aplikace jsou propláceny mírou podpory, která je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) na jeho titulní straně. Jedná se o tzv. „směsný“ poměr, který je stanoven přílohou RoPD, případně jeho dodatky, konkrétně pak přílohou Rozpočet.

V závěrečné žádosti o platbu pak dochází k vypořádání vykazovaných výdajů za celý projekt dle jednotlivých měr podpory uvedených v rozpočtu, který je přílohou RoPD, případně jeho Dodatků, a to s ohledem na jednotlivé rozpočtové položky a s ohledem na velikost podniku žadatele o podporu a členů konsorcia.

V závěrečné žádosti o platbu se tak ověřuje u žadatele o podporu a partnera/ů s finančním příspěvkem:
1. Dodržení max. výše plánovaných výdajů v jednotlivých rozpočtových položkách.
2. Dodržení vnitřního limitu programu vztahujícího se k rozpočtovým položkám Ostatní režie – PV a Ostatní režie – EV.
3. Splnění definice účinné spolupráce / kódu intervence 063.
4. Dodržení poměrů mezi PV/EV u jednotlivých členů konsorcia.
5. Dodržení schváleného podílu PV k celkovým způsobilým výdajům.

Upozorňujeme, že průběžným sledováním rozpočtu je možné eliminovat ponížení vykazovaných výdajů, případně vrácení schválených výdajů z důvodu nedodržení tzv. „směsného“ poměru.

Všechny podrobnosti včetně doporučení Agentury pro podnikání a inovace, co udělat před podáním závěrečné žádosti o platbu naleznete ZDE. Dokument je rovněž součástí příloh všech výzev programu Aplikace.