Informace k aktualizovaným mzdovým tabulkám

03. 05. 2021 | Novinky

V reakci na závěry Auditu systému OP PIK za rok 2020 zpracovaného Auditním orgánem Ministerstva financí byly Ministerstvem průmyslu a obchodu, coby poskytovatelem dotace upraveny Výkazy práce – Rozpisy mzdových nákladů a dovolené, jejich pokyny k vyplnění a metodika mzdových nákladů (dále jen „mzdové tabulky“). Nové mzdové tabulky nabývají účinnosti ke dni 15. 5. 2021, tzn. žádosti o platbu podané od tohoto data musí obsahovat nové verze těchto mzdových tabulek, které naleznete na záložce Metodika, v opačném případě bude žádost o platbu vrácena k opravě. Žádosti o platbu podané před datem 15. 5. 2021 musí obsahovat původní verzi mzdových tabulek.

Mezi hlavní změny patří:

  • Změna názvů datových polí a jejich rozdělení ve vztahu k zaměstnavateli a k projektu
  • Způsob vyplnění svátků vstupují-li do způsobilých výdajů
  • Způsob vyplnění odměn vstupují-li do způsobilých výdajů
  • Rozšíření metodiky o tzv. „projektové vedení mezd“ uplatňované především vysokými školami
  • Povinnost dokládat mzdové listy k vykazovaným zaměstnancům, a to min. v objemu 15% z vykazovaných mzdových výdajů
  • Příklady vyplnění mzdových tabulek dle různých typů mzdových listů
  • Absence čestných prohlášení (přesun do čestného prohlášení k Žádosti o platbu) a podpisových polí (předkládání mzdových tabulek pouze ve formátu .xls či obdobných).

V souvislosti s danou změnou došlo i k aktualizaci Návodky pro vyplnění náhrad za dovolenou u projektů, u kterých jsou vykazovány mzdy před/po 30.6.2019 a u projektů, u kterých jsou vykazovány mzdy s/bez podpory programu Antivirus C.