Slovníček pojmů – V

V

Výběrová komise

Kolektivní poradní orgán posuzující předložené projekty a vydávající doporučující stanovisko pro Řídící orgán před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje. Podpora, která splňuje tato uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem, a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise.

Výkaz zisků a ztrát

Ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky.

Výzva (pro předkládání Žádostí o podporu)

Výzva je aktivita řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu příslušného programu. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace. Vyhlášení výzvy probíhá na internetových stránkách. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy, místo předložení projektové žádosti (není-li jen elektronicky), den, datum a hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena.