Slovníček pojmů – S

S

Souběh dotací

Podmínka vylučující „souběh dotací“ znamená, že žádný projekt spoluhrazený ze strukturálních fondů nelze podporovat současně v rámci více cílů politiky HSS. Pokud je projekt financován ze strukturálních fondů, je vyloučena možnost čerpání finančních prostředků na stejné (již podpořené) způsobilé výdaje z dalších národních nebo zahraničních programů.

Strategické služby

Vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány na principu outsourcingu, vyznačují se úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením; jedná se konkrétně o centra sdílených služeb a high-tech opravárenská centra.

Studie proveditelnosti

Analýza, která slouží k posouzení všech alternativ realizace projektu a zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků. Hodnoceno je široké spektrum aspektů projektu od vymezení cílů projektu, analýzy trhu, přes technologické řešení projektu a řízení lidských zdrojů po finanční plán a analýzu rizik. Osnova studie proveditelnosti je stanovena konkrétní Výzvou daného programu podpory OP PIK.