Slovníček pojmů – P

P

Platba ex-ante

Jedná se o poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt. Tato platba není u Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost možná.

Platba ex-post

Jedná se o následné proplácení výdajů, kdy příjemce může předložit žádost o platbu až po realizaci projektových aktivit (nebo jejich části) se současným doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.

Platební a certifikační orgán

Centrální orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky. V ČR je to odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. Realizátoři projektů s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) přímo nekomunikují, platby dostávají prostřednictvím Zprostředkujícího subjektu. Teprve následně žádá PCO Evropskou komisi o převedení prostředků z rozpočtu EU na svůj účet a tyto prostředky jsou poté převedeny do příslušné rozpočtové kapitoly řídicího orgánu, který odpovídající platby předtím předfinancoval.

Podlahová plocha

Podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.

Podpora

V OP PIK nejčastěji dotace získaná příjemcem podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Poskytovatel dotace

Subjekt stanovený dle §14 zákona č.218/2000 Sb. oprávněný vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro účely OP PIK je to Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Povinná publicita projektu

Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Pravidla pro publicitu projektů v OP PIK upravují Pravidla způsobilosti a publicity a Manuál jednotného vizuálního stylu; oba dokumenty jsou ke stažení v přílohách zde.

Pravidla pro výběr dodavatele

Při výběru dodavatelů musí příjemce podpory respektovat pravidla pro jejich výběr, která jsou definována podmínkami příslušného operačního programu. V rámci OP PIK postupují žadatelé při výběru dodavatele podle Pravidel pro výběr dodavatelů, či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Více informací k problematice výběru dodavatele v OP PIK naleznete zde.

Procesní inovace

Procesní inovací se rozumí zavádění nových nebo významně zlepšených způsobů výroby a dodávek. Procesní inovace tak zahrnuje techniky, zařízení a software používaný k výrobě zboží a poskytování služeb a k zajišťování logistiky firmy. Základním rysem procesní inovace je, že musí být pro firmu zcela nová a musí být skutečně zavedena, tj. používána v běžných firemních operacích. Procesní inovace musí navazovat na ukončený výzkum a vývoj.

Produktová inovace

Produktovou inovací je zavedení na trh nových nebo významně zlepšených výrobků, technologií a služeb. Novost či významné zlepšení se vztahují k technickým charakteristikám produktu, jeho komponentům a použitým materiálům, k zabudovanému softwaru, užitné hodnotě a dalším funkčním charakteristikám. Změnu designu, pokud s sebou nenese i významnou změnu v charakteristikách produktu, nelze považovat za produktovou inovaci. Podobně rutinní změny či pravidelné sezónní úpravy nejsou produktovou inovací. Produktová inovace musí navazovat na ukončený výzkum a vývoj.

Profil zadavatele

Profilem zadavatele se rozumí elektronický nástroj definovaný dle § 17 písm. w) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Programovací období

EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU.

Projekt

Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit financovaných z programu, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem.

Projektová žádost

Projektovou žádost (formulář) vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu. Projektová žádost je u OP PIK elektronický formulář podávaný prostřednictvím aplikace IS KP14+. Projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu. Projektová žádost se předkládá ve stanoveném termínu (v době výzvy) k tzv. zprostředkujícímu subjektu. U většiny programů podpory OP PIK je využíván jednokolový příjem žádostí, kdy žadatelé předkládají přímo Žádost o podporu (výjimečně se u některých programů podpory předkládá nejprve Předběžná žádost o podporu a po jejím schválení následně Žádost o podporu).

Projektový cyklus

Projektový cyklus je proces od přípravy projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti, uskutečnění projektu, administrace vč. realizace výběrových řízení a vyhodnocení projektu včetně jeho udržení po dobu udržitelnosti.

Projekty vytvářející příjmy

Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí projekt, který v sobě zahrnuje účtování poplatků hrazených přímo uživateli za používání infrastruktury, poplatky uživatelů za poskytování služeb nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov.

Pronajímatelný prostor Inovační infrastruktury

Obsahuje užitnou plochu, kterou mohou využívat klienti projektu. Především se jedná o kancelářské prostory k pronájmu, laboratoře, prototypové dílny apod. Do těchto ploch se nezahrnují technické prostory (společné servrovny, kotelny), recepce, schodiště, společné chodby, zasedací místnosti, toalety, kuchyňky, výtahy, podzemní garáže apod.

Předběžná žádost o podporu

Zjednodušená žádost o dotaci sloužící k ověření předběžné přijatelnosti žadatele a projektu (1. stupeň elektronického podání žádosti).

Příjemce dotace

Žadatel, jehož žádost o poskytnutí dotace byla na základě hodnotícího procesu schválena a jemuž bylo poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.