Slovníček pojmů – N

N

Neinvestiční projekt

Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd.

Nesrovnalost

Porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo mohly by být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty ČR, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky z národních zdrojů ČR dále poskytnuty příjemcům.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z ESI fondů, a to v souladu s článkem 56 nařízení Rady (ES) č.1083/2000, s nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované z ESI fondů. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

Notifikace

Povinnost oznámit Evropské komisi záměr poskytnout novou podporu a dále oznámit změny existující podpory. Oznámení provádí poskytovatel veřejné podpory na oznamovacích formulářích, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení ČR při EK. Veřejnou podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komisí.

NUTS

Zavedená zkratka pro tzv. územně statistické jednotky, které jsou v rámci Evropského společenství vymezeny podle jednotných kritérií. NUTS slouží ke statistickým účelům z části i pro potřeby programování v rámci strukturálních fondů. NUTS se klasifikují na šesti úrovních, které představují velikostní skupiny charakterizované počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují kraje (14 jednotek vč. Hlavního města Prahy) úroveň NUTS III, NUTS II jsou pro účely strukturálních fondů definované tzv. Regiony soudržnosti, NUTS I je pak celá Česká republika.

NUTS II

NUTS II jsou územní statistické jednotky, tzv. regiony. V České republice existuje 8 regionů soudržnosti – tj. 8 územních jednotek na úrovni NUTS II. Jsou to tyto: