Slovníček pojmů – M

M

Marketingová inovace

Marketingovou inovací se pro účely programu Inovace – inovační projekt rozumí zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů. Cílem výše uvedených marketingových inovací je snaha o zvýšení prodeje vlastních výrobků a služeb, s čímž souvisí využití celé řady marketingových nástrojů. Základním kritériem pro odlišení marketingové inovace od ostatních změn ve firemním řízení a provozu prodeje je její novost, to znamená situaci, kdy tento marketingový nástroj nebyl v předchozím období používán, ať už je převzat od firmy jiné či vyvinut vlastními zdroji a vychází z marketingové strategie žadatele o podporu.

Monitoring

Monitoring je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci programů resp. projektů, a porovnání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem.

Monitorovací ukazatele (indikátory)

Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele projektu a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci dané oblasti podpory v prováděcím dokumentu.

Monitorovací výbor OP PIK

Kolektivní orgán pro dohled nad implementací Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně řídícímu orgánu pro informaci o stavu realizace projektu. Obsahem zprávy jsou informace o dopadech projektu na cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, návrhy na změny v projektu, plnění monitorovacích indikátorů apod. Monitorovací zpráva má jednotnou formu a příjemce podpory je seznámen s povinností vykazovat monitorovací zprávy při podpisu smlouvy o financování projektu.

MS 2014+

Monitorovací systém evropských fondů pro programové období 2014–2020. Součástí aplikace MS 2014+ je modul IS KP14+, jehož prostřednictvím probíhá elektronické podání žádosti o podporu a realizace procesů, jako správa žádostí o podporu/projektů, jejich monitoring a administrace projektů (vypracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu apod. a jejich elektronické podání).

MSP

Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Pro klasifikaci podnikatelského subjektu jako MSP se také posuzuje vztah k propojeným podnikům (více informací k definici MSP dle nařízení Evropské komise je k dispozici na webu API zde).