Slovníček pojmů – K

K

Klastr

Organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí, jehož účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.

Kolový systém příjmu žádostí

V kolovém systému sběru žádostí jsou všechny přijaté žádosti o podporu vyhodnoceny k jednomu okamžiku a dotace poskytnuty na základě stanoveného pořadí dle dosažených bodů. Projekty jsou porovnávány mezi sebou. Podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace.

Kontinuální systém příjmu žádostí

Hodnocení projektů probíhá průběžně. Příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Průběžně jsou také vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Kontrola na místě

Kontrolou na místě se rozumí způsob výkonu kontroly, který se provádí u fyzických a právnických osob zapojených do systému řízení nebo využívání finančních prostředků z ESI fondů podle postupu stanoveného kontrolním řádem. Při kontrole na místě kontrolující pracuje s dokumenty, má k dispozici všechny doklady související s operací a data ověřuje přímo v informačních systémech příjemce (např. účetní systém, evidence majetku, informační systém dokumentující docházku, atd.).

Kontrola formálních náležitostí projektu

Každá projektová žádost je po registraci podrobena kontrole formálních náležitostí. Ta spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronická, papírová), počtu předložených výtisků včetně podpisů oprávněných osob aj.

Kontrola přijatelnosti projektu

Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady. Toto posouzení představuje nutnou podmínku, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Kritéria přijatelnosti jsou zpravidla hodnocena odpověďmi ANO splněno / NE nesplněno a nesplnění těchto kritérií (byť jen jednoho z nich) představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Křížové financování

Princip křížového financování umožňuje v projektech spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v rámci limitu 10 % finančních prostředků poskytovaných EU na prioritní osu programu financovat tu část operace, jejíž náklady jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a naopak. Musí být dodržena pravidla způsobilosti uplatňovaná pro daný fond a takto financované výdaje musí být nezbytné k uspokojivému provedení operace a přímo s ní souviset.