Slovníček pojmů – I

I

ICT

Informační a komunikační technologie = hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaná koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.). Mezi softwarové (programové) prostředky patří základní software (operační systém, databázový systém, komunikační systém), aplikační software a software pro modelování a vývoj informačních systémů.

Indikátor

Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o podporu doložit indikátory projektu a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci dané oblasti podpory v prováděcím dokumentu. Indikátory projektu budou následně uvedeny ve smlouvě o financování a budou mít klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Plnění indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách. Nedodržení indikátorů může vést k částečnému nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace.

V OP PIK rozlišujeme indikátory povinné k naplnění a povinné k výběru. U indikátorů povinných k naplnění se příjemce zavazuje k dosažení dané cílové hodnoty, a to do předem určeného data. Indikátory povinné k výběru nemají stanovenou cílovou hodnotu a tedy ani žádný určený termín plnění, za nesplnění hodnoty tohoto indikátoru uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace tak nehrozí sankce.

Inovace procesu

Inovací procesu se rozumí zavádění nových nebo významně zlepšených způsobů výroby a dodávek. Inovace procesu tak zahrnuje techniky, zařízení a software používaný k výrobě zboží a poskytování služeb a k zajišťování logistiky firmy. Základním rysem inovace procesu je, že musí být pro firmu zcela nová a musí být skutečně zavedena, tj. používána v běžných firemních operacích. Příkladem inovace procesu ve výrobě může být zavádění nových automatických výrobních zařízení nebo výrobní linky, v logistice firmy potom zavádění sledování toků zboží a materiálu pomocí systémů čárového kódu.

Inovace produktu

Inovací produktu je zavedení na trh nových nebo významně zlepšených výrobků, technologií a služeb. Novost či významné zlepšení se vztahují k technickým charakteristikám produktu, jeho komponentům a použitým materiálům, k zabudovanému softwaru, užitné hodnotě a dalším funkčním charakteristikám. Změnu designu, pokud s sebou nenese i významnou změnu v charakteristikách produktu, nelze považovat za inovaci produktu. Podobně rutinní změny či pravidelné sezónní úpravy nejsou inovací produktu.

Inovační firmy

Jedná se zpravidla o malé a střední firmy, jejichž jednou z hlavních činností je realizovat projekt nového produktu (výrobku, technologie, služby) do komerční zralosti a uvést je na trh.

Inovační infrastruktura

Budova obsahující kanceláře, laboratoře, vývojové dílny, sdílené prostory (konferenční sál, zasedací místnosti, recepce, open-space…), která má inkubační funkci. Dříve známé pod pojmem Vědeckotechnický park (VTP) nebo Podnikatelský inkubátor (PI), případně Inovační centrum (IC).

Inovační voucher

Dotace, která se uděluje malému a střednímu podniku na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Interní hodnotitel

Interní hodnotitelé Ministerstva průmyslu a obchodu provádějí hodnocení projektů z věcného hlediska na základě výběrových kritérií daného programu.

Investiční projekt

Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

IS KP14+

Žádosti do dotačních programů OP PIK jsou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací. Aplikace IS KP14+ je dostupná na adrese https://mseu.mssf.cz/.