Slovníček pojmů – F

F

Finanční nástroje

Finanční nástroje představují využívání finančních prostředků ESI fondů návratným způsobem a současně předpokládají kombinaci různých forem veřejných a soukromých zdrojů na podporu cílů veřejné politiky k řešení zvláštních potřeb trhu. Jedná se tedy o opatření finanční podpory poskytovaná na doplňkovém základě a zaměřená na plnění jednoho nebo více konkrétních politických cílů EU. Tyto nástroje mohou mít formu kapitálových či kvazikapitálových investic, půjček nebo záruk anebo jiných nástrojů ke sdílení rizik a tam, kde je to vhodné, mohou být spojeny s granty.

Finanční výkazy (FV)

Formuláře předkládané žadatelem obsahující údaje pro ekonomické hodnocení projektu. Formulář finanční analýzy je k dispozici zde.