Slovníček pojmů – E

E

Ekonomicky nebo personálně spojené osoby

Osoby, kdy se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby nebo pokud se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění obou osob. Účastí na kontrole nebo jmění se rozumí vlastnictví více než 25 % podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech.

Energetický audit

Energetický audit je písemná zpráva, která obsahuje odborné vyhodnocení efektivity využití energie v konkrétním objektu a návrh opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický audit provádí osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Přehled auditorů najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

Etapa projektu

Etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově nezávislá fáze širšího projektového celku, která je logicky kontrolovatelná, nezávislá na dalších aspektech projektu a uzavřená konsolidovaným výstupem. Projekt může a nemusí být rozdělen do více etap. Informace k etapizaci projektu v OP PIK naleznete v dokumentu Příloha č. 2 – Etapizace projektu zde.

Externí hodnotitel / Externí odborník

Osoba využívaná pro nezávislé posouzení (ekonomických a technických) kvalit projektů.