Slovníček pojmů – C

C

Celková užitná plocha Inovační infrastruktury v m2

Jedná se o závazný ukazatel.  Je to součet podlahových ploch ve všech podlažích. Jedná se o plochy půdorysného řezu místností a prostorů, které jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav; plocha schodiště, výtahů a šachet se započítává půdorysným průmětem jedenkrát. Do ploch se nezapočítává podzemní, vnitřní parkoviště, balkony, terasy, nosné sloupy v místnostech, půdorysné plochy obvodových zdí a příčky.

Centra pro transfer technologií

Napomáhají přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do firem.

Centra sdílených služeb

Funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od mateřské firmy a/nebo dceřiných společností ve skupině či od externích zákazníků (outsourcing), pro něž nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů se potom pro tuto jednotku stávají hlavním předmětem její aktivity. Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů a sofistikované kreativní aktivity jako např. práce grafiků, animátorů, projektantů, konstruktérů apod.

CZ – NACE

Statistická klasifikace ekonomických činností, kterou používá Evropská unie. Podnikatelská činnost subjektů, které chtějí žádat o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a projekt samotný musí směřovat mezi podporované kategorie ekonomických činností dle CZ-NACE. Žadatelé musí splnit podmínku odvětvového vymezení v oboru CZ NACE blíže specifikované v každém dotačním programu podpory a konkrétní Výzvě k předkládání Žádostí o podporu. Klasifikace CZ-NACE je k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu http://www.czso.cz.