Slovníček pojmů – B

B

Binární kritéria

Kritéria typu ANO/NE sloužící k hodnocení projektu. Aby projekt mohl postoupit dále, musí být všechna tato kritéria splněna.

Bloková výjimka

Jedná se o nařízení Evropské komise. Pokud jsou splněny podmínky stanovené příslušným nařízením, může být taková podpora bez dalšího poskytnuta, aniž by podléhala schválení ze strany Komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, regionální rozvoj a další.

Bodová kritéria

Kritéria sloužící k posouzení parametrů projektu. Aby mohl být projekt schválen, musí obdržet alespoň minimální počet bodů (minimální hranice nastavena dle jednotlivých programů a Výzev k předkládání Žádostí o podporu).

Brownfield

Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována. Nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.