Slovníček pojmů – A

A

Alokace

Objem finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a zdrojů vnitrostátního spolufinancování, který Evropská komise schválila jako maximální pro účelové využití na úrovni operačního programu (OP), prioritní osy (PO), programu podpory nebo výzvy.

Analýza nákladů a přínosů (CBA, Cost-Benefit analýza)

CBA patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů. Analýza nákladů a přínosů rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socioekonomické (společenské) dopady projektu (externality).