FAQ – Zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

Poskytovatel dotace tyto povinnosti nestanovil. Povinnost uveřejnění dokumentů ve sbírce listin i zápis v evidenci skutečných majitelů jsou zakotveny v legislativě ČR. Poskytovatel nyní pouze trvá na tom, aby tyto povinnosti byly dodrženy u společností žádajících o dotaci.

Týká se těch výzev, které tuto povinnost obsahují. U jednotlivých výzev se může lišit okamžik, ke kterému je nutné podmínky transparentního balíčku plnit.

 U výzev s věcným hodnocením jsou podmínky transparentního balíčku popsány v kapitole 4.3 Žadatelem/příjemcem nemůže být subjekt, pokud k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (většinou pod písm. b), c) a d)). Dané povinnosti musí být splněny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

U výzev bez věcného hodnocení je daná povinnost zpravidla uvedena v kapitole 4.2. Žadatelem/příjemcem nemůže být subjekt, pokud k datu podání Žádosti o podporu. (obvykle pod písm. e), f) a g)). V případě těchto výzev musí být transparentní balíček většinou splněn už k datu podání žádosti o podporu.

U výzev vyhlášených po 1. 6. 2021 žadatelé, jsou-li právnickou osobou, mají zároveň povinnost předložit k žádosti o podporu úplný výpis z Evidence skutečných majitelů. Podrobněji je podoba úplného výpisu Evidence skutečných majitelů popsána v § 14 odst. 3 písmeno e) bod 2. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Zápis do Evidence skutečných majitelů musí být tedy u těchto výzev proveden před podáním Žádosti o podporu bez ohledu na to, v jaké fázi projektu je transparentní balíček kontrolován.

Kontrola se zpravidla provádí za poslední dvě uzavřená zdaňovací období, tedy období, za které žadatel podal daňová přiznání. V případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou.

Dochází-li k podání Žádosti o podporu či k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (podle toho, kdy kontrola transparentního balíčku probíhá) krátce po podání daňového přiznání, je žadatel povinen podat účetní závěrku do Obchodního rejstříku dříve, než je zákonem stanovená lhůta. V takovém případě je dostatečné, pokud je podání doloženo potvrzením elektronické podatelny Obchodního rejstříku, kopií samotného podání a dokumenty určenými k zveřejnění, samotné zveřejnění není nezbytné.

Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.

Nikoli, dle textu výzvy se jedná o podmínky, které musí splnit žadatel. Tedy pokud zatím nepodával žádné daňové přiznání, tak ve Sbírce listin nemá zveřejněny žádné účetní závěrky.

Fyzické osoby, které jsou zapsané v Obchodním rejstříku musejí splnit svou povinnost dle kapitoly 4.3 výzvy (písm. b), resp. dle kapitoly 4.2 (písm. g)) u výzev bez věcného hodnocení. Nezapsané fyzické osoby tuto povinnost nemají.

Zapsané i nezapsané fyzické osoby nemusejí mít zápis v evidenci skutečných majitelů.

Dle textu výzvy je nutné zveřejňovat celou účetní závěrku, tedy i včetně přílohy k účetní závěrce. V případě, že jste již účetní závěrku k Rejstříkovému soudu podali, a přesto dosud nejsou k datu podání Žádosti / před vydáním Rozhodnutí (dle podmínek výzvy) zveřejněny, je nutné toto podání doložit včetně dokumentů určených ke zveřejnění. Tedy buď potvrzením elektronické podatelny (doručenka z datové schránky) Obchodního rejstříku anebo kopií samotného podání s razítkem v případě papírového doložení. Malé a mikro podniky (dle definice zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.) mají za povinnost dokládat pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce.

Na webové stránce https://issm.justice.cz/ zadáme název subjektu, IČO nebo spisovou značku. Následně se objeví informace, zda je daný subjekt uveden v evidenci skutečných majitelů či nikoliv.

Pokud ve výpisu z Obchodního rejstříku není u společníka uvedena žádná informace o vydání kmenového listu, tak to zpravidla znamená, že vydán nebyl a tato společnost může být žadatelem. V případě pochybnosti je nutné prověřit zakladatelské listiny společnosti.

Dokládání potvrzení o podání žádosti o zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin je nutné pouze v případě, že účetní závěrka není Rejstříkovým soudem zveřejněna v době kontroly Vašeho projektu. Pokud by se tak stalo, budete vyzvání k doložení potvrzení včasného odeslání dokumentů ke zveřejnění. Zápis v Evidenci skutečných majitelů musí být uveřejněn v době kontroly. Má-li být daná povinnost dle výzvy splněna k datu podání žádosti o podporu, pak musí k zápisu do Evidence skutečných majitelů dojít před prvním podáním žádosti o podporu.

U výzev vyhlášených po 1. 6. 2021 musí být k žádosti o podporu doložen výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 14, odst. 3, písm. e) bod 2, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude zápis proveden před podáním žádosti o podporu, bude žádost zamítnuta, bez ohledu na to, v jaké fázi projektu je transparentní balíček kontrolován.