FAQ – Program Úspory energie – Fotovoltaické systémy

Výzva III

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 1. 2020 v 13:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2020 v 15:00:00

Podporovaná je akumulace pouze do bateriových systémů (akumulátorů). Lze použít různé typy akumulátorů podle vhodnosti pro různé aplikace

Vlastní spotřebou je spotřeba elektřiny v odběrném místě (OM) uvedeném ve smlouvě o připojení.

a) Žadatel je vlastníkem OM – může rozúčtovat náklady na pořízení elektřiny nájemníkům v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), § 28, odst. 1, písm. g.

b) Žadatel podnikající v CZ NACE 68.20.2 je vlastníkem nemovitosti, na které bude instalována FVE, tuto nemovitost pronajímá a není vlastníkem OM v této nemovitosti – žadatel dokládá vztah k OM např. smlouvou o pronájmu, smlouvou o provozování apod. Náklady spojené s elektřinou vyrobenou v FVE a spotřebovanou v OM musí být zahrnuty do ceny pronájmu.

V obou případech poskytnutí dotace nesmí způsobit přenesení výhody na kohokoliv jiného než příjemce dotace a proto musí být elektřina vyrobená z podpořené FVE dodána za cenu v místě a čase obvyklou.

Ano, majitel budovy může být žadatel, ale elektřinu vyrobenou z FVE nesmí fakturovat nájemníkovi. Náklady musí být zahrnuty do ceny pronájmu. (viz varianta b předchozí otázky)

Firma, které jsou náklady na elektřinu rozúčtovány majitelem nemovitosti, nemá žádný vztah k odběrnému místu, a proto nemůže být žadatelem o dotaci.

Poskytnutí dotace nesmí způsobit přenesení výhody na kohokoliv jiného než příjemce dotace a proto musí být elektřina vyrobená z podpořené FVE dodána za cenu v místě a čase obvyklou – viz výše.

Ano, vlastní spotřebou podniku je v tomto případě spotřeba v předávacím místě LDS.

Skutečné investiční náklady. Srovnávací varianta slouží pouze pro stanovení základny/způsobilých výdajů pro výpočet absolutní výše dotace.

Pokud se jedná o novou budovu, která dosud není zapsána v katastru nemovitostí, dokládá žadatel stavební povolení po nabytí právní moci.

V případě, že budova nepodléhá evidenci dle platných právních předpisů, musí žadatel doložit zdůvodnění s odkazem na relevantní právní předpis, který stanovuje, že takový objekt se nezapisuje do katastru nemovitostí.

Historická spotřeba se v rámci III. výzvy nedokládá.

V rámci III. výzvy nejsou výdaje na energetický posudek způsobilé, a to ani v režimu de minimis.

Omezení se vztahuje na investice před odečtením výdajů na referenční zdroj. V rámci tohoto kritéria se neberou v úvahu investiční náklady související s akumulací elektrické energie.

Ne, žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Pronájem pouze části nemovitosti, např. střechy, nenaplňuje požadavek výzvy. Je nutné doložit právní vztah k celé nemovitosti a pozemkům.

 

Výzva II

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2018 v 7:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2018 ve 23:59:59

Hodnota “8 862,63 Kč” odpovídá výsledku, když se dosadí do vzorce hodnoty referenčního bloku, tedy cca 8 862,63 Kč = 49 613 * 1000 / (6 000 * (1-0,067). Vlastní spotřeba FVE není v hodnotě „8 862,63 Kč“ zohledněna, a tato hodnota „8 862,63 Kč“ je v odečtu násobena „vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu” (vlastní spotřeba FVE je myšleno vlastní spotřeba systému mezi výrobou elektrické energie z OZE a vyvedením vyrobené energie do vlastní spotřeby/distribuční sítě).

Úsporou energie je množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením opatření a po něm, v rámci této výzvy tedy před instalací a po instalaci FVE.

Podporovaná je akumulace pouze do bateriových systémů (akumulátorů). Lze použít různé typy akumulátorů podle vhodnosti pro různé aplikace

Termín „pro vlastní spotřebu“ je třeba vnímat ve vazbě s indikátorem 32300 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů. V případě žadatele podnikajícího s CZ-NACE 68.20.2 tedy musí být elektřina spotřebována majitelem/pronajímatelem a nesmí docházet k přeúčtování elektřiny nájemcům (ani bez tvorby zisku).

Akceptovány budou pouze případy, kdy budou náklady na elektřinu „pro vlastní spotřebu“ zahrnuty do ceny pronájmu, např. v Kč/m2.

Nejedná se o vlastní spotřebu, neboť teplá voda je určená pro distribuci. Muselo by se jednat o vytěsnění současně nakupované elektrické energie, která je určena pro vlastní konečnou spotřebu v areálu teplárny, nebo vytěsnění současné konečné spotřeby energie v objektech teplárny. Zároveň se musí jednat o vytěsnění historických spotřeb energie, tedy z tohoto důvodu je v rámci programu Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu přílohou energetický posudek obsahující fakturované historické spotřeby před realizací projektu.

Vedlejší rozpočtové náklady a Inženýrská činnost ve výstavbě

Z položkového rozpočtu. Srovnávací varianta slouží pouze pro stanovení základny/způsobilých výdajů pro výpočet absolutní výše dotace.

Skutečné investiční náklady. Srovnávací varianta slouží pouze pro stanovení základny/způsobilých výdajů pro výpočet absolutní výše dotace.

Ano, pokud dojde v souladu s cílem Výzvy k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Vlastní spotřebou podniku je v tomto případě ostatní spotřeba provozovatele LDS vykázaná v souladu s Měsíčním výkazem o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě (příloha č. 11 k vyhlášce č. 408/2015 Sb. v platném znění).

Do ostatní spotřeby provozovatele LDS se nezahrnuje elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v lokální distribuční soustavě.

U odběrných míst s průběhovým měřením je možno profil spotřeby získat formou naměřených dat. U odběrných míst s neprůběhovým měřením je možno profil spotřeby určit na základě typového diagramu dodávky (TDD) a odhadu roční spotřeby (ORS).

Všechny uvedené údaje je možno získat od distributora, například prostřednictvím portálu naměřených dat.

Pokud dojde ke splnění podmínek dle §103 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, není povinné u těchto FVE, uvedené dokumenty předkládat.

Při hodnocení tohoto kritéria se počítá se všemi typy způsobilých výdajů, vyjma výdajů na akumulaci.

Počítá se skutečnými částkami investičních nákladů, před výpočtem způsobilých výdajů podle srovnávací varianty.

Cílem podmínky je vyjmout z podporovaných aktivit instalace FVE na nových objektech bez historické spotřeby.

Časový interval „posledních dvanáct po sobě jdoucích měsíců“ slouží pro vykázání historické spotřeby a není přesně vymezen kalendářním rokem či termínem podání žádosti. Vykázaná spotřeba slouží jako podklad pro vypracování energetického posudku, v době přípravy energetického posudku je třeba mít k dispozici v té době aktuální data, proto měřený interval nesmí začínat dříve než 1. 1.2016.

Například u odběrných míst s neprůběhovým měřením lze časový interval odvodit od termínů odečtů prováděných distributorem v průběhu roku, kdy akceptovatelným časovým intervalem bude odečtové období od května 2016 do května 2017.

V případě doložení dat v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, tedy za předcházející 3 roky, bude akceptováno období začínající po 1.1.2014.

ANO, musí však být prokázáno, že v původní provozovně byla ukončena činnost. Doklad prokazující ukončení činnost se předloží nejpozději k žádosti o platbu za poslední etapu projektu (např. dokument potvrzující zrušení provozovny v živnostenském rejstříku, výmaz provozovny v online živnostenském rejstříku).  Pro hodnocení projektu je třeba doložit naměřenou historickou spotřebu zrušené provozovny.

ANO, ale pouze v případě, že budova nepodléhá evidenci dle platných právních předpisů.

NE, musí se vycházet z energetické bilance, která vychází z doložené historické spotřeby. Budoucí spotřeby lze uvést v presumpčních údajích energetického posudku.

FVE lze podpořit maximálně do výše instalovaného výkonu s roční výrobou rovnající se historické spotřebě při respektování možnosti dodání přebytků do distribuční soustavy ve výši max. 30%.

ANO, za splnění podmínky dle čl. 9.3 písm. u) Výzvy II: „V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo realizace by mělo být součástí jednoho energetického hospodářství a zároveň se bude jednat o ucelené území podle katastrální mapy. “ Současně musí být v areálu vykázána historická spotřeba za minimálně 12 předcházejících měsíců.

Výzva I

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 6. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 10. 2017 ve 23:59:59

Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které byly vynaloženy před podáním Žádosti o podporu (objednávka vystavena nebo smlouva je uzavřena před podáním Žádosti o podporu). O nezpůsobilé výdaje se jedná i tehdy, pokud faktura byla vystavena po podání Žádosti o podporu, ale objednávka nebo smlouva je datována před podáním Žádosti o podporu. Rozhodující je datum objednávky nebo podpisu smlouvy.

Výdaje na vypracování dokumentace doložené jako příloha Žádosti o podporu jsou tedy nezpůsobilé výdaje.

Obecně platí podmínka, že za způsobilé výdaje projektu je možné považovat výdaje realizované na základě objednávky nebo smlouvy uzavřené po termínu podání Žádosti o podporu.

Další stupně projektové dokumentace vypracované po podání Žádosti o podporu respektive, na které je uzavřena smlouva nebo vystavena objednávka po datu podání Žádosti o podporu, jsou způsobilé náklady.

Jedná se o:

– DPS – dokumentace provedení stavby – dokumentace navazující na dokumentaci pro stavební povolení (nikoliv ale zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, to je nezpůsobilý výdaj).

– RDS – Realizační dokumentace stavby – rozšířená DPS o nějaké detaily.

– SKP nebo DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby – ta se zpracovává v případě, že v rámci realizace byly provedeny nějaké změny stavby a musí se upřesnit pro kolaudaci.

Hodnota “8 189,35 Kč” odpovídá výsledku, když se dosadí do vzorce hodnoty referenčního bloku, tedy cca 8 189,35 Kč = 45 500 * 1000 / (6 000 * (1-0,074), tedy vlastní spotřeba FVE není v hodnotě „8 189,35 Kč“ zohledněna, a tato hodnota „8 189,35 Kč“ je v odečtu násobena „vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu” (vlastní spotřeba FVE je myšleno vlastní spotřeba systému mezi výrobou elektrické energie z OZE a vyvedením vyrobené energie do vlastní spotřeby/distribuční sítě).

Úsporou energie je množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením opatření a po něm, v rámci této výzvy tedy před instalací a po instalaci FVE.

Podporovaná je akumulace pouze do bateriových systémů (akumulátorů). Lze použít různé typy akumulátorů podle vhodnosti pro různé aplikace

V rámci I. výzvy programu Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu energetický posudek není způsobilý výdaj.

Termín „pro vlastní spotřebu“ je třeba vnímat ve vazbě s indikátorem 32300 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů. V případě žadatele podnikajícího s CZ-NACE 68.20.2 tedy musí být elektřina spotřebována majitelem/pronajímatelem a nesmí docházet k přeúčtování elektřiny nájemcům (ani bez tvorby zisku).

Akceptovány budou pouze případy, kdy budou náklady na elektřinu „pro vlastní spotřebu“ zahrnuty do ceny pronájmu, např. v Kč/m2.

Nejedná se o vlastní spotřebu, neboť teplá voda je určená pro distribuci. Muselo by se jednat o vytěsnění současně nakupované elektrické energie, která je určena pro vlastní konečnou spotřebu v areálu teplárny, nebo vytěsnění současné konečné spotřeby energie v objektech teplárny. Zároveň se musí jednat o vytěsnění historických spotřeb energie, tedy z tohoto důvodu je v rámci programu Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu přílohou energetický posudek obsahující fakturované historické spotřeby před realizací projektu.

Vedlejší rozpočtové náklady a Inženýrská činnost ve výstavbě

Z položkového rozpočtu. Srovnávací varianta slouží pouze pro stanovení základny/způsobilých výdajů pro výpočet absolutní výše dotace.

Skutečné investiční náklady. Srovnávací varianta slouží pouze pro stanovení základny/způsobilých výdajů pro výpočet absolutní výše dotace.

Ano, pokud dojde v souladu s cílem Výzvy k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů nebo instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Vlastní spotřebou podniku je v tomto případě ostatní spotřeba provozovatele LDS vykázaná v souladu s Měsíčním výkazem o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě (příloha č. 11 k vyhlášce č. 408/2015 Sb. v platném znění).

Do ostatní spotřeby provozovatele LDS se nezahrnuje elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v lokální distribuční soustavě.

U odběrných míst s průběhovým měřením je možno profil spotřeby získat formou naměřených dat. U odběrných míst s neprůběhovým měřením je možno profil spotřeby určit na základě typového diagramu dodávky (TDD) a odhadu roční spotřeby (ORS).

Všechny uvedené údaje je možno získat od distributora, například prostřednictvím portálu naměřených dat.

Pokud dojde ke splnění podmínek dle §103 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, není povinné u těchto FVE, uvedené dokumenty předkládat.