FAQ – Program vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map

1) Co je součástí povinné publicity projektu? Jedná se mi zejména o informační billboard a pamětní desku. Jsou tyto prvky publicity povinné? Předpokládáme realizaci standardního projektu, kde bude hmotnou součástí projektu pouze pořízení HW v ceně cca 10 mil. Kč, celková hodnota projektu bude přes 200 mil. Kč.

Program Vysokorychlostní internet podporuje investice do infrastruktury ve smyslu čl. 3, odst. 1, písm. c) Nařízení 1301/2013. Toto je patrné z programového dokumentu OP PIK, v němž jsou aktivity DTM klasifikovány oblastí zásahu 046, jež dle tabulky I přílohy prováděcího nařízení 184/2014 spadá pod Infrastrukturu IKT. Celá podporovaná aktivita DTM a všechny její způsobilé výdaje jsou financovány z prostředků zatříděných v této oblasti zásahu.

Výzva III v programu Vysokorychlostní internet na Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) přispívá k naplňování specifického cíle „4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu“.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem máme za to, že celá operace spočívá ve financování infrastruktury.

Doporučujeme proto pro výběr z povinných nástrojů publicity dle Pravidel způsobilosti a publicity uvažovat celkovou výši podpory, která se vztahuje k celkovým způsobilým výdajům na hmotný i nehmotný majetek. U projektů DTM typicky celková výše podpory přesáhne 500 000 EUR a současně jde o financování infrastruktury – tedy by měl být dočasný billboard a stálá pamětní deska.

2) V Dokumentech projektové žádosti  v aplikaci MS2014+ je uvedena povinná příloha Finanční výkazy. Je tato příloha opravdu povinná? Co je její součástí?

Finanční výkazy nejsou povinnou přílohou žádosti. Oprava chyby v systému MS2014+ již byla provedena.

3) Pokud kraj bude v rámci projektu DTM mapovat areály svých akciových společností (např. nemocnice, letiště), kde je jediným akcionářem, budou tyto výdaje v rámci projektu způsobilé?

Toto je bohužel nezpůsobilé. Výzva stanovuje, že se může mapovat pouze to, co je přímo ve vlastnictví kraje, jakož i svazků obcí.

Výjimka se týká pouze mapování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a veřejného osvětlení, které je způsobilé, i pokud jsou ve vlastnictví jiných právnických osob, jež jsou 100% vlastněny kraji nebo obcemi, jakož i příspěvkových organizací obcí nebo kraje.

Takto je k tomu přistoupeno vzhledem k problematice veřejné podpory.

4) Můžeme abstraktní objekty (dále jen „AO“) zařadit do DI nebo TI?

Ano, AO ve vazbě na DI a TI mohou být zařazeny do vrstvy DI a TI ovšem nevstupují do výpočtu plnění indikátoru, a to ani v počátečním ani konečném stavu (do tohoto výpočtu vstupují jen skutečné prvky DI a TI).

5) V případě konsolidace dat, mohou být zařazeny do ZPS nebo musí být vyčísleny samostatně?

Ano, mohou být zařazeny do ZPS. (musí být ovšem uvedena informace o AO, alespoň v metadatech pro případné auditní kontroly). Do samostatné kategorie AO, tak jak je psána v pravidlech zvláštní část pod kapitolou 3.1.2 vstupují do výpočtu jen objekty, které pro své vymezení vyžadují speciální činnosti (fyzické měření, speciální konsolidace nad rámec jen „pouhého“ nastavení bufferu kolem silnic).

6) Kraj deklaruje, že bude provozovat DTM, navíc je to jeho povinnost ze zákona, bude tuto činnost (provoz DTM a její správu) vykonávat v přenesené působnosti. V tuto chvíli (podání žádosti o projekt) však není schopen jednoznačně určit, zda půjde cestou interního zajištění vlastními zaměstnanci či cestou zajištění službou externího subjektu. Je možné popsat zajištění provozu ve SP takto variantně? Bude to dostačující pro splnění binárního kritéria č. 11 při hodnocení projektu?

Ano, je možné uvádět variantní řešení, obě však musí splňovat požadavky a jedno musí být označené za preferované. Pokud v průběhu realizace dojde ke změně, je možné způsob zajištění změnit prostřednictvím žádosti o změnu.

7) V rámci přípravy žádosti o dotaci do programu Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů bychom Vás rádi požádali o upřesnění níže uvedených dotazů:

Odpověď a.: Zde je nutné zajistit koordinaci s kraji. Tam kde bude snímkování zajišťovat kraj, by nemělo dojít k druhému snímkování stejného území. VPS budou mít k dispozici podkladová data z leteckého snímkování krajů v rozlišení 5 cm, které budou moci využít. Způsobilý může být výdaj pouze v případě potřeby VPS provádět letecké snímkování na území, kde bude prohlášením kraje doloženo, že kraj letecké snímkování provádět nebude.

Odpověď b.: Metoda je uvedena v příloze 2 Výzvy. Výše způsobilých výdajů musí být přiměřená (tedy vyhovuje kritériu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti) a splňovat další pravidla způsobilosti a publicity. Může jít pouze o externí náklady fakturované vysoutěženým dodavatelem, nikoliv o interní náklady nebo ztráty na straně příjemce dotace.

Odpověď c.: Žádná konkrétní metoda není vyloučena ze způsobilých výdajů pokud slouží přímo k účelu dotace a podporované aktivitě dle vymezení způsobilých výdajů (příloha 2 Výzvy), pokud jsou náklady přiměřené (tedy vyhovují kritériu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti), a pokud splňuje další pravidla způsobilosti a publicity.

Odpověď d.: Žádná konkrétní metoda není vyloučena ze způsobilých výdajů pokud slouží přímo k účelu dotace a podporované aktivitě dle vymezení způsobilých výdajů (příloha 2 Výzvy), pokud jsou náklady přiměřené (tedy vyhovují kritériu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti), a pokud splňuje další pravidla způsobilosti a publicity.

8) V rámci zpracování dat ze všech výše uvedených technologií a klasického geodetického měření budou vedle vektorových výstupů v souladu s JVF DTM vyhotoveny také trueortofotomapa a digitální model terénu. Oba tyto meziprodukty budou využity především při konsolidaci existujících dat a při digitalizaci analogové dokumentace TI. Můžeme za uznatelný výdaj považovat ortofotomapu a digitální model terénu?

Ortofoto ČR pro konsolidaci dat poskytne ČÚZK; data letecké fotogrammetrie, která budou sloužit jako podklad pro pořízení nových dat, poskytnou kraje. Pouze ve výjimečném případě uvedeném v bodě 1.a mohou data pro leteckou fotogrammetrii pořizovat VPS; ani v tomto případě by v projektu neměla být položka pořízení ortofota.

9) Vzhledem k výše uvedeným specifikům nelze při stanovení předběžných cen jak geodetických prací, tak metod hromadného sběru dat, vyjít z vámi dodané tabulky cen APG přiložené k Výzvě. Pro stanovení ceny bude vycházeno z vlastního průzkumu trhu. Lze takto stanovené náklady považovat za hospodárné?

Pokud budou ceny doloženy alespoň dvěma nabídkami a jejích výše nebude násobně vyšší, než je uvedeno v doporučených cenách, a budou mít přesvědčivé odůvodnění, mohou být uznány jako hospodárné. Posouzení bude v konkrétních případech záležet na nezávislých hodnotitelích, a nemůžeme tedy vyloučit krácení.

10) Indikátory – použití km namísto hektarů: Pro potřeby SŽ je velmi obtížně uchopitelný indikátor pro pořizování dat ZPS vyjádřený v plošných jednotkách (ha). Vzhledem k liniovému charakteru vymezeného území pro správu dat ZPS (jedná se de facto o obvod dráhy, který odpovídá pruhu s osou totožnou s osou trati) se jeví jako mnohem účelnější použít indikátor délkový (tj. v km). SŽ není předem schopná stanovit přesný plošný rozsah území pro data ZPS, ale má k dispozici relativně přesný délkový údaj rozsahu tratí. Dalším argumentem je těsná návaznost ZPS a DI (resp. TI), kdy harmonizace všech dat bude též probíhat liniově, ve vztahu k ose trati. K délkovým jednotkám je také možné použít veškeré nákladové a cenové údaje a odhady pracností pro jednotlivé technologie. Lze indikátoru, část ZPS, uvést výstupní hodnotu v km nikoli v ha?

Použití běžných km považujeme u liniových staveb za akceptovatelné.

Dotaz týkající se možností financování sítí dopravní (DI) a technické (TI) infrastruktury z projektu DTM (Digitálně Technických Map)

11) Jaké jsou možné typy vlastníků sítí dopravní a technické infrastruktury v obcích, pro něž kraj může mapovat TI/DI a uplatnit jako způsobilé výdaje? Kategorie „Obec“ je ve Výzvě DTM jasně uvedena, ale jak je to u dalších typů možných vlastníků, kterých je většina a mezi než patří dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, vodohospodářské společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí?

Výzva v projektu DTM určuje věcné zaměření výdajů na mapování zařízení dopravní a technické infrastruktury v majetku kraje, obcí, jakož i svazků obcí. Jako nepodporované aktivity výslovně vyjmenovává nákup zpracovaných dat o soukromoprávních vlastnících a jejich technické a dopravní infrastruktuře.

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a veřejné osvětlení je možné mapovat, i pokud  jsou  ve  vlastnictví jiných právnických osob, jež jsou 100% vlastněny kraji nebo obcemi, jakož i příspěvkových organizací obcí nebo kraje.

12) Dotaz k pořízení měřičských snímků:

Projektu DTM kraje předcházel projekt „Geoportál – část dopravní infrastruktura“, realizovaný v rámci IROP (stále v realizaci), tento projekt je schválen, nyní jsme ve fázi, kdy byla uzavřena smlouva s dodavatelem. V rámci tohoto projektu bude provedeno letecké snímkování a vyhodnocení komunikací ve vlastnictví kraje, které následně vstoupí do importem z výměnného formátu do DTM kraje. V rámci prováděcí dokumentace projektu Geoportál kraje je nyní zřejmé, že vzhledem k hustotě komunikací bude snímkování prováděno plošně. Ve smlouvě s dodavatelem však v rámci projektu dostaneme snímky a ortofoto JEN v koridoru kolem silnic v majetku kraje.

Můžeme pro projekt DTM dokoupit ZBYTEK měřičských snímků pro jejich následné VYHODNOCENÍ fotogrammetrickou metodou pro ZPS v DTM kraje? Bude to uznatelný náklad v projektu DTM kraje? Máme zato, že ano, neboť by nešlo o možný případ dvojího financování.

S touto variantou jsme (v době přípravy projektu/studie DTM) nemohli počítat najisto, dokud nebyl projekt Geoportál kraje schválen smlouva s dodavatelem uzavřena, resp. účinná.

Projekty DTM nejsou určeny pro plošné pořizování leteckých měřických snímků (LMS), ale především pro pořízení dat digitální technické mapy. Příloha  1 Výzvy – vymezení způsobilých výdajů umožňuje pořízení potřebných podkladů pro pořízení polohopisných dat, vč. metody letecké fotogrammetrie.

Pravidla pro žadatele a příjemce (příloha 4 Výzvy) v kap. 4.3 připomínají, že do způsobilých výdajů může být zahrnuta jen ta část majetku a ostatních výdajů, která odpovídá podílu jeho využití pro řešení projektu. Tedy případné využití letecké fotogrammetrie, resp. LMS jako podkladu pro pořizování dat DTM může být způsobilé pouze v rozsahu, který je přiměřený rozsahu nově zaměřovaných dat DTM touto metodou a pro případy konsolidace dat DTM pouze v nezbytném rozsahu.

Dále je třeba se vypořádat s pravidly řádného finančního řízení a to i ve vztahu k jiným projektům veřejné správy. Pokud je do projektu DTM zahrnuto pořízení těchto podkladů, které potenciálně byly/jsou spolufinancovány z prostředků EU v rámci jiného programu ve prospěch žadatele nebo jiného orgánu veřejné správy, musí žadatel přijmout účinná opatření a zabránit dvojímu nebo křížovému financování a zajistit soulad s pravidly řádného finančního řízení. Pokud toto nelze zajistit, jsou výdaje nezpůsobilé. Zejména jde o vztah k jiným projektům Vašeho kraje, k projektu ČÚZK “Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR“, a k projektům Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic na vznik digitální technické mapy.

Doporučujeme zde koordinovat harmonogram projektu kraje s harmonogramem projektu ČÚZK ohledně dostupnosti nově pořizovaného ortofota ČÚZK a toto v maximální míře využít pro konsolidaci. Rovněž je potřeba sladit harmonogram leteckého snímkování ŘSD a SŽ s harmonogramem kraje, aby zde v pořizování LMS nedocházelo k překryvům; své podklady si zúčastněné orgány veřejné správy musejí vzájemně sdílet.

Pořízení ortofotomapy celého území kraje považujeme za nezpůsobilé. Rozsah použití LMS by tedy měl být spíše úzce vymezen a dobře odůvodněn s ohledem na výše uvedené.

Při splnění uvedených podmínek (a samozřejmě i dalších pravidel způsobilosti a pravidel pro výběr dodavatelů), máme za to, že do způsobilých výdajů projektu lze zahrnout nákup některých dalších nezbytných částí LMS, které budou v rámci projektu vyhodnoceny fotogrammetrickou metodou pro pořízení dat DTM.

Pravidla pro způsobilost výdajů letecké fotogrammetrie jsou uvedena v Příloze 4 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory – zvláštní část, kap. 4.3.

13) Mohou použít Metodiku pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické map i veřejnoprávní subjekty, které mají data o infrastruktuře ve vlastnictví státu? Jde zejména o priority, které jsou v metodice uvedené pro infrastrukturu ve vlastnictví krajů a obcí.

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy se použije obdobně i na DTM VPS. Priority uvedené v kap. 2 se vztahují také na infrastrukturu ve vlastnictví státu.

Dne 1.4.2021 byla schválena Metodika speciálně pro veřejnoprávní subjekty, která toto vlastnictví specifikuje.

14) Prosím o vysvětlení kritéria A.6 modelu hodnocení pro veřejnoprávní subjekty (VPS).

Jde o splnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi IS DTM krajů a IS DTM veřejnoprávních subjektů na vymezeném území, kde bude VPS editorem údajů na základě dohody dle §4b, odst. 7 Zákona o zeměměřictví ve znění zákona 47/2020 Sb. Také jde o splnění požadavku na sdílení mezi IS DTM VPS a IS DMVS.

15) Během realizace VZ budou pořízena jednak data kresby DTM, ale též potřebné podklady k mapování a kontrole (např. výstupy z mobilního snímkování, letecké měřické snímky apod.), které budou kraji také předány. Jaký typ licence je nutné požadovat na tyto dva typy dat, abychom nebyli v rozporu s pravidly Výzvy MPO? Jde o to, že na základě dosavadních zkušeností ze zadávání veřejných zakázek a uzavírání závazkových vztahů víme, že typ licence (výhradní/nevýhradní) má vliv na výši nabídkové ceny. V případě výhradní licence pro kraj navíc nejsme schopni prakticky zkontrolovat, zda dodavatel tuto povinnost splnil/plní. Výzva MPO problematiku licenčního ujednání neřeší, proto tento dotaz.

Data DTM musejí být v plnohodnotném a ničím neomezeném vlastnictví kraje – nemůže jít o žádnou licenci. Máme za to, že nejde o autorské dílo, ale o dílo úřední (§3, odst. a zákona 121/2000 Sb.).

Pokud jde o podklady: Kraj jako příjemce dotace musí mít neomezená majetková práva k využívání objednaných podkladů, které jsou předávány (dle Metodiky pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy kap 6.2)  a musí mít neomezenou možnost s nimi a jejich částmi dále libovolně nakládat, zpracovávat, zveřejňovat, případně je dále bez omezení rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti či jinak užívat. Toto je možné zajistit například výhradní licencí, případně vlastním licenčním ujednáním, které musí všechna tato práva kraji zaručit.

16) Text zadávací dokumentace k VZ včetně všech příloh budeme MPO předkládat ke kontrole. Je nutné soubory příloh ve formátu SHP (běžně čitelném v GIS softwarech) předkládat i v jiné podobě zobrazitelné na standardním PC? Dojde ovšem k jejich zjednodušení.

Přílohy zadávací dokumentace není pro účely kontroly výběrových řízení nutné zpracovávat do jiné podoby. Předpokládáme, že důležité podmínky (např. pro určení rozsahu díla) jsou v dokumentaci vymezeny i jinou než grafickou formou.

17) Kontrolu má provádět externí firma, nemusí, může, jak je to správně? Může externí firma provádět namátkovou kontrolu dat, když je v Metodice uvedeno, že „kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích napříč krajem, jejich součástí je nezávislé geodetické měření?“ Pokud ano, jaký dokument musí externí firma vypracovat?

Namátková kontrola dat zahrnuje nezávislé geodetické měření a jedná se tak o výsledky zeměměřických činností. Kontrolu provede dodavatel a výsledkem jsou elaboráty podle odrážek v kapitole 8, které jsou součástí příslušné technické zprávy. Obsahují standardní součásti jako je zápisník, výpočet souřadnic, rozbor přesnosti, porovnání s mezními odchylkami. Zejména u DI a TI se uplatní ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti.

18) Kontrolu úplnosti obsahu dat musí provést dodavatel DTM a kraj? V Metodice je uvedeno, že kontrola proběhne, není uvedeno, že kontrolu provede např. dodavatel. Výstupem budou technické zprávy, co musejí obsahovat, kdo je vypracuje, dodavatel DTM i kraj?

Kontrola úplnosti obsahu není spojená s uplatněním měřických, výpočetních ani jiných souvisejících odborných činností a není tak zeměměřickou činností. Kontrolu na straně zadavatele může provést sám kraj, nebo externí firma. Technickou zprávu vypracuje primárně dodavatel, zadavatel připojuje zápis o převzetí, jehož součástí je výstup z provedené kontroly úplnosti na straně zadavatele. Kontrola úplnosti obsahu dat na straně dodavatele je součástí interního procesu, všechny zjištěné nedostatky musí být odstraněny ještě před předáním.

19) Jedná se o dvě kontroly: kontrola úplnosti obsahu dat a namátková kontrola dat. Ke kontrole úplnosti a obsahu dat se vztahuje podkapitola 7.1. Kapitola 7.2. se nazývá Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy – týká se které z kontrol?

Statistické testování se týká namátkové kontroly dat.

20) „Kontrola úplnosti obsahu dat proběhne jak na straně dodavatele před předáním díla, tak i na straně zadavatele před převzetím díla. Proběhne při každém předání dat.“ V kapitole 8. je uvedeno, že v rámci pořizování dat DTM bude zpracována dokumentace prací v následujícím rozsahu… 8.3. Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat ZPS, 8.4. Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat TI – u každé je uveden „elaborát ověření přesnosti konsolidovaných a mapovaných dat (viz kap. 7) a 8.5. Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat DI – Kontroly mapovaných dat DI (viz kap. 7), kdo technické zprávy s těmi elaboráty má vypracovat? Co musejí obsahovat?

Výstup z kontroly úplnosti obsahu dat je přílohou zápisu o převzetí. Obsahuje výsledky jednotlivých kontrol podle odrážek v bodě 7.1. Elaboráty zmíněné v kapitole 8 se vztahují k namátkové kontrole (statistickému testování) a vyhotovuje je dodavatel.

21) V pravidlech Výzvy je uváděno pořízení dat DTM v JVF DTM aktuální verze. Jaká verze je tím myšlena? Příloha č. 1 k platné vyhlášce č. 393/2020 Sb. o DTM kraje definuje prvky, které odpovídají verzi 1.4, resp. 1.4.0. Na portálu JVF DTM (Portál JVF DTM – Dokumenty (gov.cz) ) je již uveřejněna verze 1.4.1 a zástupci ČÚZK nám bylo sděleno, že během léta 2021 bude zveřejněna verze 1.4.2. Zástupci ČÚZK též sdělili, že novelizace uvedené Vyhlášky č. 393/2020 proběhne v cca polovině roku 2022. Jakou verzi JVF DTM tedy lze považovat za aktuální, resp. lze ze strany MPO jasně uvést, že uznatelnými náklady bude pořízení dat DTM ve verzi JVF DTM 1.4 a jakékoliv vyšší?Jde o to, že verze 1.4.2. přinese povinnost geodetů zaměřit mj. navíc i nové atributy prvků než ukládá stávající verze 1.4. (viz příloha s náměty, které bude ČÚZK korigovat a zapracovávat do novelizace Vyhlášky) a tato skutečnost bude mít dopad na cenu. Není přípustné (dle ZZVZ), aby dodavatel předložil do své nabídky kalkulaci nabídkové ceny na verzi výměnného formátu 1.4.0. nebo 1.4.1. a následně fakticky plnil v již nové verzi 1.4.2.! Nelze ovšem vyloučit, že dodržení ZZVZ bude jedna strana přístupu a otázka způsobilého výdaje bude strana druhá.

V souladu s textací přílohy číslo 7 Výzvy kapitola 1.3 platí, že dílo má být v aktuální verzi a to verze 1.4 (rozuměno i ve všech dalších podverzích verze 1.4.xx) jak je ve výzvě dále řečeno. Způsobilé výdaje se tedy týkají aktuální verze JVF platné v okamžiku dodání díla. Nepředpokládáme nutnost změn, které by vyžadovaly zásadní změnu, vedoucí k navyšování ceny. Změna verze je plně v rukou koordinační rady správců, ve které jsou jednotlivé kraje zastoupeny, a proto nehrozí změny, které by kraje nemohly ovlivnit nebo očekávat. Uložení platné verze bude zveřejňováno na adrese ČÚZK: ČÚZK – JVF DTM (cuzk.cz) Při zadávání zakázky je možné využít § 100 ZZVZ, který hovoří o vyhrazených změnách závazku.

22) Jaký dokument se považuje za relevantní smluvní dokumentaci, která prokáže zahájení fyzické realizace projektu, při prodloužení realizaci projektu nad rámec stanovený v textu výzvy (nejpozději však do 31.7.2023)?

Za relevantní smluvní dokumentaci lze považovat např. fakturu, ukončené výběrové řízení, objednávku od dodavatele (ideálně potvrzenou dodavatelem).