FAQ – Program Úspory energie – Energeticky efektivní budovy

Ano. Umístění těchto zřízení je žádoucí. Předmětem věcného hodnocení projektu je mimo jiné podíl obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaický systém) na dodané energii budovy, podíl dodané energie z OZE je hodnocen 0 až 25 body.

Použití tepelných čerpadel je navíc bonifikováno 2 body.

Více viz Příloha č. 3 – Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Způsobilými výdaji na pořízení stavby, nástavby nebo přístavby jsou vícenáklady, které vzniknou při pořízení stavby ve vyšším energetickém standardu (splňující specifické podmínky programu a Výzvy, viz bod 9.3 Výzvy). Tyto vícenáklady jsou z důvodu usnadnění projektové přípravy určeny fixně jako 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Zásadní je tedy výpočet energeticky vztažné plochy, který provede energetický specialista zpracovávající průkaz energetické náročnosti budovy.

Energeticky vztažná plocha je definována v Zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, §2, odst. 1, písmeno r): „celkovou energeticky vztažnou plochou se rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy“

Předběžně si můžete celkovou energeticky vztažnou plochu spočítat tak, že vezmete vnější rozměry budovy (pokud je např. obdélník), šířku a délku, vynásobíte je a pak to vynásobíte počtem podlaží. Přesný výpočet provede specialista zpracovávající průkazy energetické náročnosti budov.

Celkové způsobilé výdaje se spočítají jako součet způsobilých výdajů na stavební práce (viz dotaz Jak se spočítají způsobilé výdaje na stavební práce (pořízení stavby, nástavby, přístavby)?), výdajů na dokumentaci pro stavební povolení (její součástí je dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o dokumentaci staveb vždy průkaz energetické náročnosti budov), výdajů na dokumentaci pro provedení stavby, výdajů na technický dozor investora a výdajů na Blower door test.

Blower door test je metoda, kterou se pomocí ventilátoru umístěného do otvoru v budově (např. vchodové dveře nebo okno) měří průvzdušnost, neboli vzduchotěsnost, obálky budovy nebo její části. Provedením Blower door testu a vyhodnocením výsledků se stanoví intenzita výměny vzduchu měřené budovy a ověří se, zda splňuje hodnotu požadovanou v bodě bod 9.3 Výzvy.

Test se doporučuje provádět dvakrát, jednou v době výstavby k odhalení netěsností, kdy je možno ještě provést nápravu netěsností a podruhé po ukončení stavby k určení výsledné hodnoty průvzdušnosti obálky budovy.

Vzhledem k tomu, že v rámci Výzvy I Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy je dotace poskytovaná formou „de minimis“ je maximální výše dotace 200 000 €. (v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

To znamená, že všechny způsobilé výdaje se musí vejít do částky 200 000 € (vícenáklady na pořízení stavby, projektová dokumentace, TDI a Blower door test).

Doporučujeme, aby si žadatelé dali pozor na výši celkových způsobilých výdajů a nikdy nešli až do úrovně přesně 200 000 EUR Vždy je potřeba nechat dostatečnou rezervu na změnu kurzu koruny vůči euru. Do databáze de minimis se zapisuje částka způsobilých výdajů vynásobená kurzem eura v den, kdy rozhodnutí o poskytnutí dotace podepíše řídící orgán. Tento přesný kurz nemůžou žadatelé předem vědět.

Položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých položek rozpočtu na základě ceníků ÚRS, RTS, případně jiného obdobného systému pro oceňování stavebních prací, aktuálního v době podání Žádosti o podporu.

Rozpočty budou předávány a zasílány elektronicky ve formátu xls nebo xlsx. Musí se jednat o exportní soubory software pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů, nikoliv o soubory vytvořené v programu MS Excel.

Položkové rozpočty musí být zpracovány zvlášť pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků.

Položkový rozpočet musí být dělen na způsobilou a nezpůsobilou část, tzn. položky rozpočtu, které nejsou způsobilé, musí být v položkovém rozpočtu jednoznačně identifikovány. V položkových rozpočtech musí být pro jednotlivé položky použity jednotky (ks, kg, m, m2, m3, atd.).

Pokud je to možné, je nutné rozpočet dokládat bez souborů, kompletů a R-položek. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat soubory, komplety nebo R-položky, je nutné dodat samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek.

Technologické vybavení a spotřebiče. Jedná se o technologické vybavení a spotřebiče, jež nejsou potřebné (využívané) pro chod budovy jako takové.

Ano, musí se jednat o výrobu energie z OZE žadatelem a zároveň takto vyrobená energie musí být využívána v objektu, který je předmětem projektu (novostavba, nástavba, přístavba).