FAQ – Program Služby infrastruktury

Technologie není typově vymezena. Program neumožňuje přímou podporu jednotlivých firem umístěných v Inovační infrastruktuře (Ii), tzn, že není možné nakupovat technologie a vybavení na základě konkrétních požadavků zasídlených firem a výlučně pro jejich využití. Rovněž k nim příjemce nesmí mít přednostní přístup. Přístup k technologiím musí být otevřený, za rovných a nediskriminačních podmínek, za tržní ceny. Současně nesmí tato technologie sloužit k sériové výrobě. Primárně by měla sloužit k ověření výsledků výzkumu, výrobě prototypu, měření kvality apod. Přitom při nákupu takové technologie se musí žadatel řídit Pravidly pro výběr dodavatelů, příp. Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Je třeba prokázat „kvalitu“ spolupráce. Tzn. spolupráce může být i nově zahájena, ale musí být dobře popsána a zakotvena v dohodě, deklaraci apod. Spolupráce musí trvat min. od doby podání Žádosti o podporu a musí min. trvat po dobu celého projektu a jeho udržitelnosti (5, 15 let).

Tato aktivita je určena pro projekty/žadatele, kteří provozují Ii (Vědeckotechnologického parku (VTP) nebo Podnikatelského inkubátoru (PI), případně inovační centrum). Tato aktivita se vztahuje pouze na podporu provozu (neinvestiční náklady) a je poskytnuta v rámci režimu De minimis žadatele/příjemce. V rámci projektu nejsou hrazeny výdaje spojené s údržbou, opravami, prostou obnovou majetku a dalšími vyloučenými výdaji, které stanovují přílohy Výzvy, zejména příloha č. 2 Vymezení způsobilých výdajů.

Ne, tato aktivita je určena pouze na provozní výdaje, které budou zaúčtovány do nákladů žadatele. Pokud by žadatel (již fungující Ii) měl zájem o investice, je zde aktivita „d“ a „c“, která je zaměřena na rozvoj stávající Ii (např. rozšíření ploch, zkvalitnění vybavení, snížení energetické náročnosti budovy aj.) a novou výstavbu Ii.

Ano, práce je možné zahájit, ale doporučujeme, aby se jednalo pouze o přípravné práce, které nepopírají motivační účinek, a žadatel je neplánuje zahrnout do projektu. „Zahájením prací“ se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo jakýkoliv první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Způsobilost výdajů nastává NEJDŘÍVE okamžikem PODÁNÍ Žádosti o podporu.

U veřejné podpory i v režimu nezakládající veřejnou podporu: výdaje na PD, které vznikly před datem způsobilosti výdajů a zároveň po datu 1. 1. 2014 bude možné uznat pouze v rámci rozpočtové položky Projektová dokumentace (de minimis – investiční), a to na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. Výdaje na PD po datu vzniku způsobilosti výdajů bude možné uznat v rozpočtové položce Budovy/Stavba (investiční výdaj).

Ano, velký podnik může žádat o podporu. Výše dotace je 50 % bez ohledu na velikost podniku.