FAQ – Program Potenciál

K Žádosti o podporu žadatel předloží kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní a výpis z katastru nemovitostí za prodávajícího.

K žádosti o platbu za první etapu žadatel o podporu předloží výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy dokládající vlastnictví pozemku/nemovitosti žadatele, řádně podepsanou kupní smlouvu a znalecký posudek o ceně obvyklé zpracovaný soudním znalcem z oboru oceňování nemovitostí ne starší 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy.

Majetek musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek.

Výstavba na pozemku, který nepatří žadateli, je možná pouze tehdy, pokud pozemek ze 100 % vlastní mateřská nebo dceřiná společnost žadatele. Zároveň by tato skutečnost (právo stavby) měla být upravena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. K právu stavby by měla být žadatelem doložena smlouva o zřízení práva stavby, ze které bude zřejmé, že se právo stavby zřizuje na dobu realizace projektu a také dobu udržitelnosti projektu. Daná skutečnost by také měla být zapsána do Katastru nemovitostí jako věcné břemeno práva stavby.

Technické zhodnocení staveb, které nepatří žadateli, je možné pouze v případě, kdy stavba patří ze 100 % mateřské nebo dceřiné společnosti žadatele, a kde je žadatel v dané budově v dlouhodobém nájmu, jehož doba pokryje dobu realizace i udržitelnosti projektu.

Žadatel nejpozději v poslední den realizace projektu na svých webových stránkách zveřejní soupis pořízeného vybavení a dále pak seznam zkoušek, které na nich může provést. Rozsah prováděných zkoušek závisí na žadateli. Provádění zkoušek musí být poskytováno za tržních podmínek, a to základě smlouvy nebo oběma stranami stvrzené objednávky.

Výše uvedené neznamená povinnost žadatele vpustit do kapacity osoby z jiného subjektu, aby požadované zkoušky na zařízení provedly samy!

Viz Návod pro příjemce.

Kromě zveřejnění informace o možnosti přístupu k infrastruktuře na webových stránkách příjemce dotace, je vyžadováno, aby vykazoval způsob zpřístupnění a využití jinými uživateli prostřednictvím monitorovacích Zpráv o Udržitelnosti.

Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 miliony Kč a pro VP 10 milionů Kč. Tato podmínka musí být splněna do data ukončení projektu. Součástí minimální investice mohou být pouze náklady, které jsou způsobilé v rámci dané Výzvy a jejichž zařazení do projektu bylo odsouhlaseno řídícím orgánem.

Pokud byl žadatel sankcionován např. za chybu při výběrovém řízení na dodávku vybavení, které je určeno pouze pro výzkum/vývoj, počítá se do minimální investice celá cena takového vybavení, bez ohledu na uloženou sankci.

V případě kombinovaného využití vybavení do minimální investice lze započítat pouze ekvivalent pořizovací ceny odpovídající podílu doby, po kterou je zařízení užíváno pro účely výzkumu/vývoje.

Drobný hmotný/nehmotný majetek není možné zařadit do minimální investice. Jedná se vždy o nezpůsobilý výdaj, a to bez ohledu na to, jak je v účetnictví žadatele zařazen a zda byl/nebyl schválen řídícím orgánem.

Pro žadatele z řad velkých podniků existují dvě možnosti (kódy intervence), při jejichž splnění mohou předkládat projekty.

Kód intervence 065 a 063 je platný pouze pro žádosti o podporu velkého podniku.

Podmínka naplnění kódů intervence nemá být splněna současně. 1 projekt = 1 kód intervence.

Obecné přílohy nahrávat do obrazovky Přílohy

Specifické přílohy nahrávat do obrazovky Dokumenty u konkrétního dokladu v soupisce

V případě stavebních prací

Obecné podmínky pro povinnou publicitu jsou zpracovány ve vlastní sekci FAQ Povinná publicita.

Specifickým požadavkem programu Potenciál je povinnost žadatele obsáhnout do publicity na webových stránkách také stručný popis projektu, vč. jeho cílů. Žadatel také zdůrazní, že pro daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie. Nejpozději v den ukončení projektu je příjemce povinen na svých webových stránkách zveřejnit seznam majetku pořízeného v projektu a dále pak soupis zkoušek, které může na tomto zařízení provést pro jiné subjekty, a to za tržních podmínek, viz. Návod pro příjemce.

Obecné pokyny k vyplňování Prohlášení najdete ve vlastní sekci FAQ Vyplňování Prohlášení.

Obecné pokyny k určování velikosti podniku/definici MSP najdete ve vlastní sekci FAQ Definice MSP.