FAQ – Program Partnerství znalostního transferu

Do projektu se může zapojit veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu, pracoviště Akademie věd ČR a veřejné výzkumné instituce.

Nemusí, v rámci 1 projektu je možné zaměstnat alespoň 1 Asistenta znalostního transferu v rozsahu min. polovičního úvazku. V odůvodněných případech je možné zaměstnat v rámci projektu druhého Asistenta, přičemž celkový úvazek za oba nesmí převýšit 1,2 úvazku.

Ano, znalostní organizace musí na tuto pozici vyhlásit výběrové řízení. Zároveň se tohoto výběrového řízení musí zúčastnit i partnerský podnikatelský subjekt. Bez společné dohody obou partnerů nebude možné pracovní poměr s asistentem znalostního transferu uzavřít. Z výběrového řízení bude pořízen podrobný zápis (kdy a kde bylo výběrové řízení vyhlášeno, kolik se přihlásilo uchazečů, kolik uchazečů se výběrového řízení zúčastnilo; ze zápisu musí být patrné, že se podnik výběrového řízení zúčastnil a souhlasil s výběrem asistenta, apod.), který žadatel předloží u první Žádosti o platbu společně se životopisem vybraného asistenta znalostního transferu.

Znalostní organizace musí asistenta znalostního transferu zaměstnat do 6 měsíců od skutečného zahájení projektu.

Dotace bude poskytována do maximální výše 70 % pro všechny typy žadatelů. Podnikatelský subjekt musí znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů znalostní organizace související s projektem, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.

Dotaci obdrží podnikatelský subjekt, který má poté povinnost přeposlat v projektu určenou poměrnou část dotace znalostní organizaci na účet specifikovaný v partnerské smlouvě po každé etapě projektu, a to nejpozději do 10 dnů od data obdržení dotace od poskytovatele podpory.

V rámci 1 projektu, lze v odůvodněných případech zaměstnat 2 asistenty znalostního transferu.

Ano, pro posouzení místní přijatelnosti je rozhodující skutečné místo realizace projektu, tj. provozovna podnikatelského subjektu.