FAQ – Program Nízkouhlíkové technologie

Energetický posudek není povinnou přílohou žádosti o podporu. Všechny povinné přílohy jsou vždy uvedeny v textu Výzvy.

Jednostopá vozidla jsou podporovanou aktivitou. Vyjmenované podporované typy elektromobilů jsou vždy uvedeny ve Výzvě.

Nejedná se o podporovanou aktivitu, jelikož vysokozdvižný vozík není zařazen v podporovaných kategoriích silničních vozidel.

Definice ojetého elektromobilu není ve Výzvě uvedena, nicméně ve Výzvě IV je uvedena definice nového elektromobilu, konkrétně str.12, bod 9.3 c).

Za nový dopravní prostředek je považován takový, který byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, má najeto méně než 6 000 km a byl k němu vydán čistopis velkého technického průkazu.

Menší projekty ve výzvě Elektromobilita se způsobilými výdaji do 2 mil. Kč nemusejí na pořízení technologií vyhlašovat výběrové řízení. I tak je však nutné postupovat v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. Zadavatel odpovídá za to, že prostředky budou vynaloženy hospodárně a pouze za účelem splnění cílů projektu, a rovněž odpovídá za dodržení ustanovení bodu 3), 53) a 54) Pravidel pro výběr dodavatelů.

Pro úspěšné čerpání dotace je nutné pořídit elektromobil bez pomoci leasingu či jiného zajištění závazku převodem práva. Nezapomeňte, že pro elektromobily kategorie M1 platí cenový limit 1 250 tis. Kč, na dražší vozidlo nelze čerpat dotaci.

Podporované obchodní třídy vozidel vychází z aktuální kategorizace dle SDA (Svaz dovozců automobilů). Podporované kategorie silničních vozidel jsou následující: L, M1, M2 a M3 do 7,5 t, N1 a N2 do 12 t. Více v textu Výzvy.

Elektromobilem se rozumí níže specifikované typy vozidel:

– BEV- battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
– EREV- extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)

Hybridní vozy vč. technologie plug-in nejsou v žádné Výzvě podporovanou aktivitou. Označení EREV zvolil General Motors pro vozidlo, kdy spalovací motor slouží pouze pro dobíjení baterií nebo dodává energii k pohonu elektromotoru a v tomto smyslu se užívá. V případě Plug-in hybrid spalovací motor pohání přímo nápravy. (Takže např. Škoda Superb iV není podporována, protože se jedná o plug-in hybrid).

Pokud je subjekt neplátce DPH, má nárok na zahrnutí DPH do způsobilých výdajů. Stále ale platí, že limit pro pořízení vozu typu M1 činí 1,250 mil. Kč bez DPH. Tedy neplátce DPH může mít při nákupu 1 vozu typu M1 způsobilé výdaje ve výši až 1,512 mil. Kč. Naopak plátce DPH může mít při nákupu 1 vozu typu M1 způsobilé výdaje ve výši pouze 1,250 mil. Kč

Míra dotace na nabíječku je vždy stejná jako na elektromobil, tedy pokud jste malý podnik a budete pořizovat vůz M1, na vůz i nabíječku bude dotace 30 %. Pokud bude malý podnik pořizovat dodávku – N1, bude mít na vůz i nabíječku dotaci ve výší 40 %.

Projekt obsahující pouze nabíjecí stanici nedostane v rámci bodového hodnocení dostatek bodů, aby byl schválen.

Jedná se o doplňkové vybavení k autu. Někteří výrobci k BEV dávají malou mobilní nabíječku přímo jako výbavu auta nebo se dá právě dodatečně dokoupit.

Dotace nebude proplacena, pokud nebude předložen v souladu s přílohou č. 5 výzvy C.O.C. list nebo kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla.

Povinnost žadatele vést knihu jízd je dána de facto povinnostmi vyplývajícími ze zprávy o udržitelnosti a z legislativy týkající se účetnictví. Nemá-li subjekt povinnost vést knihu jízd, z výzvy tato povinnost nevyplývá. Stejně není žadatel povinen vést evidenci nabíjení.

Ano, musí doložit smlouvu ukončující pronájem.

Ne, pokud pořizujete pouze elektromobil, jako místo realizace uvádíte sídlo nebo provozovnu zaregistrovanou v RŽP a žádné doklady nepodáváte. Při pořízení nabíjecí stanice potřebujeme prokázat, že budova či parcela, kde bude nabíječka umístěna, je buď ve vašem vlastnictví (uvedete parcelu nebo číslo popisné a katastrální území, abychom ověřili vlastnictví v KN) nebo máte platnou nájemní smlouvu minimálně na dobu udržitelnosti projektu.

Žadatel si určí úroveň TRL v popisu projektu, kterou může doložit přiložením podpůrných dokumentů. Splnění tohoto binárního kritéria posoudí interní hodnotitel. Pro projekty ve výzvě Elektromobilita je TRL vždy 9 a žadatel nemusí dokládat žádné dokumenty.

Cílová hodnota u indikátoru povinného k naplnění bude vždy 1, nezávisle na počet pořizovaných technologií. Projekt se 3 elektromobily a 1 dobíjecí stanicí bude mít cílovou hodnotu indikátoru stále 1.

Inovativnost technologie lze prokázat posudkem best available technique formou závěru ze zjišťovacího řízení IPPC ověřeným odborně způsobilou osobou.

Obraťte se tedy na některou ze způsobilých osob či institucí, jejichž seznam naleznete na webu Ministerstva životního prostředí ZDE. Pro zpracování posudku využijte vzor, který je přílohou Výzvy. Posudek nezapomeňte přiložit k žádosti, inovativnost projektu je vylučovacím kritériem.

Za napojení na funkční OZE dostanete body v rámci věcného hodnocení projektu, avšak výdaje na pořízení OZE nejsou způsobilými. OZE můžete pořídit zároveň s akumulací, avšak náklady na OZE je nutné vyřadit, proplatíme dotaci pouze na akumulátory.

Do plánovaného konce realizace projektu musí bezpodmínečně proběhnout předání a převzetí předmětu dotace vč. odstranění vad a nedodělků bránící užívání předmětu dotace. V termínu harmonogramu musí být též DUZP faktur.

K úhradě, převedení majetku do užívání, registrace vozidla, revize zařízení (neporušuje-li toto obsah předchozího odstavce) může dojít až před podáním žádosti o platbu.

Případná kolaudace nebo odstranění vad a nedodělků se řídí platným ROPD daného projektu.

Nikoliv, povinné jsou všechny vyjmenované aktivity. Pouze účast na semináři/veletrhu se odvíjí od uvedené výše dotace. Příjemce dotace ideálně prokáže splnění všech aktivit v jedné ze zpráv o udržitelnosti.