FAQ – Program Nemovitosti

Údaje uvádějte podle Vámi zvoleného účetního období společnosti tak, aby byla zachována kontinuita podávaných informací v rámci projektu. Tj. v 1. Zprávě o udržitelnosti (ZOU) uvádějte informace za období následující po tom, které jste komentovali v ZZOR (zpráva k závěrečné žádosti o platbu). Nové údaje, resp. jejich zvýšení/snížení vztahujte ke stavu před zahájením realizace projektu.

Většinu informací lze najít ve finančních výkazech, případně příloze účetní závěrky, jednotky jsou tak jednoznačně dané.

  1. Zvýšení/změna objemu výroby
  2. Zvýšení podílu exportu na výkonech
  3. Zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu
  4. Zvýšení/zlepšení efektivnosti výroby

Příjemce uvede vyjádření k ukazatelům v textové části zpráv (ZOR/ZZOR/ZOU/ZZOU).

Efektivnost pro účely vykazování definujeme jako přínosy realizované investice ve vztahu k dotační podpoře. Požadujeme krátký slovní komentář, zda Vám finanční podpora meziročně pomohla ke zvýšení obratu, posílení konkurenceschopnosti (ať již jakkoliv), zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance, případně jakékoliv další pozitivní/negativní dopady realizace investice.

Není, Výzva IV a V nepožaduje tento typ dokumentu ani jiný. Do 30. 6. 2020 je ale nutnou podmínkou mít již vyřízené a připravené k předložení Stavební povolení v nabyté právní moci, případně Ohlášení stavby nebo potvrzení příslušného stavebního úřadu, že pro daný projekt není relevantní stavební ani územní řízení.

Znalec zpracuje posudek dle zákona o Oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění. Odhadce zpracuje běžným způsobem ocenění, kde použije všech třech oceňovacích metod (pokud to povaha nemovitosti umožňuje) a stanoví obvyklou cenu. Posudek bude zpracován na všechny dotčené nemovitosti. V rámci aktivity „Rekonstrukce objektu“ postačí ocenění pouze budov, jež jsou předmětem projektu a pozemků těmito budovami zastavěných.

Podpořená nemovitost nesmí být využívána k nepodporovaným činnostem. Musí vzniknout vždy min. 250m2 (Výzva IV a V) podporované plochy a nepodporovaná plocha včetně způsobilých výdajů bude krácena.

Příklad: Žadatel spadající do kategorie malého podnikatele s projektem o velikosti 2000m2 a způsobilými výdaji 10.000.000,-Kč, který bude mít nepodporovanou činnost na 75 % podlahové plochy, bude krácen o 75 % způsobilých výdajů, tzn. 2.500.000,-Kč a výše dotace 1.125.000,-Kč.

Nikoliv, Výzva IV a V vyžaduje pouze PENB.

Výzva IV – za předpokladu vyloučení negativních environmentálních vlivů a v souladu s udržitelnou výstavbou budov (závazek úspěšné certifikace dle BREEAM nebo LEED) bude možné takovéto objekty zahrnout do projektu, aniž by došlo ke zkrácení způsobilých výdajů a dotace. Pokud pro stavební objekt nebude možné získat (nebo bude získání neúměrně pracné) výše zmíněnou certifikaci, takovýto objekt nebude moci být zahrnut do projektu a bude k projektu přistupováno jako ve Výzvě V.

Výzva V – nikoli, tato skutečnost bude znamenat zamítnutí celého projektu. Krátit, resp. vyloučit z projektu bude možné pouze ty objekty, které jsou samostatné a mají své parcelní číslo, pokud toto krácení nebude mít vliv na splnění podmínky min. 250 m2 podlahové plochy po realizaci projektu.

Nikoli, nesplnění této povinnosti povede k zamítnutí projektu.

 

Výzva VI – Pomoc po tornádu

Ne, ubytovací služby nejsou podporovanými činnostmi v rámci této výzvy. Kompenzaci škod lze uplatnit pouze na podporované činnosti. V případě nepodporovaných činností je nutné rozdělit projekt na způsobilou a nezpůsobilou část podpory.

Ne, pořízení výrobních technologií nemůže být podpořeno. Výzva se vztahuje pouze na stavební úpravy nemovitostí.

Nemusí se jednat o nemovitost zkolaudovanou, ale musí být vedena v katastru nemovitostí alespoň jako rozestavěný objekt. Rozestavěné budovy ale od 1. 1. 2014 v KN nejsou evidovány. V KN jsou zapsány rozestavěné budovy, o jejichž zápis bylo požádáno do 31. prosince 2013, a to až do té doby, než jejich vlastníci katastrálnímu úřadu ohlásí změnu z budovy rozestavěné na budovu dokončenou.

Primárně jde o to, že ta provozovna tam musela fungovat už v době, kdy byla nemovitost zasažena tornádem. Výzva cílí na obnovu provozoven, nikoli na zřízení nových provozoven.

Do projektu je možné dále zahrnout i škody na objektech, které se do KN nezapisují, za předpokladu, že plní další podmínky výzvy, tedy že nejsou hlavním předmětem projektu (nejedná se o hlavní rekonstruované budovy) a jsou pouze doplňujícími prvky k celé realizaci (kůlny, přístavky, malé sklady …).

Ano, jeden podnikatelský subjekt může podat až dvě žádosti v každé aktivitě. V rámci jedné aktivity ale musí být dvě různá místa realizace. Na jedno místo realizace může tedy podat 1 žádost v aktivitě A a 1 žádost v aktivitě B. V tomto případě bude od způsobilých výdajů aktivity B odečtena dotace v aktivitě A (zákaz kumulace podpory). Musí být vytvořeny zvlášť 2 žádosti: na aktivitu A a na aktivitu B.

Ano, výpis z katastru nemovitostí musí být předložen k žádosti o podporu. Nelze jej nahradit jiným dokumentem, ale lze akceptovat prostý výpis z informačního systému Katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců.

Ano, u obou aktivit je nutno tento dokument předložit k žádosti o podporu. Dokument musí obsahovat podpis a razítko autorizované osoby ve stavebnictví dle zákona č. 360/1992. Touto osobou je fyzická osoba – inženýr architekt s příslušným oprávněním, který má autorizaci od České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

V rámci aktivity B je dotace poskytována ex post po ukončení realizace projektu. V rámci aktivity A je dotace poskytnuta žadateli taktéž ex post, jedná se o náhradu škody, která již vznikla. Zároveň je zde stanovena podmínka, že do dvou let od poskytnutí dotace musí dojít k obnovení provozovny (dokončení stavebních prací).

V případě, že je nemovitost vlastněna více subjekty, podává každý subjekt žádost na tu část náhrady škody, která odpovídá jeho vlastnickému podílu. Každý takovýto subjekt = žadatel musí plnit podmínky výzvy kladené na žadatele, tedy především být podnikatelským subjektem podnikajícím alespoň v jedné z podpořitelných činností, kterýžto je vlastníkem (nebo částečným vlastníkem) předmětných nemovitostí.

Problematický příklad:

Nemovitost je vlastněna 2 fyzickými osobami (FO), každý má vlastnický podíl 50 %. 1. vlastník je FON (fyzická osoba nepodnikající), nemůže tedy žádat. 2. vlastník je FOP (fyzická osoba podnikající) podnikající v podpořitelné činnosti, žadatelem být může. Zároveň však musí být splněna podmínka, že tato FOP je majitelem 50 % předmětné nemovitosti, což z KN jednoznačně vyčíst nelze (v KN nejsou fyzické osoby rozlišovány na podnikající či nepodnikající). FOP tedy jako součást svého projektu musí doložit kartu majetku, z níž bude patrné, že zmíněných 50 % předmětné nemovitosti je v majetku jeho jakožto podnikatelského subjektu. V tu chvíli budou splněny obě podmínky a FOP tak může žádat o náhradu 50 % škody (ponížené o případné jiné náhrady škody).

Pokud podnikatelská činnost probíhala pouze na části předmětné nemovitosti, budou veškeré částky kráceny dle alikvótní části podlahové (užitné) plochy objektu.