FAQ – Program Marketing

Změny ve Výzvě IV. oproti předchozí Výzvě:

V rámci IV. Výzvy programu Marketing je možné do jednoho projektu zařadit až 10 účastí na zahraničních veletrzích/výstavách.

Způsobilým výdajem je dále parkovné na provoz stánku žadatele, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění; tyto jednotlivé položky musí být fakturované spolu s výstavní plochou, registračním poplatkem nebo pronájmem stánku přímo od organizátora výstavy nebo od výhradního dodavatele výstaviště. Vstupenky budou uznány za způsobilé, pokud budou určeny pro zástupce příjemce dotace, kteří zajišťují chod stánku. Vstupenky pro běžné návštěvníky veletrhu způsobilým výdajem nejsou. U pojištění je ZV pouze povinné pojištění stánku stanoveného organizátorem veletrhu.

Výzva IV bod 4.2.g), podrobné informace na záložce FAQ – Zvýšení transparentnosti v oblasti dotací.

K dispozici v připojených souborech Výzvy.

V případě postupu dle Pravidel pro výběr dodavatelů existuje výjimka, kdy zadavatel nemusí sčítat hodnotu zakázek, a to v případě zakázek, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých potřeb; pro účely programu Marketing se takovým plněním rozumí doprava na veletrh. Na náklady na dopravu nad 500 tis. Kč bez DPH nemusí být vyhlašováno VŘ. Tato výjimka platí generálně, i v případě, že dopravu zajišťuje např. dodavatel stánku. Dopravu exponátů a stánku musí zajistit externí dodavatel, v opačném případě se nejedná o způsobilý výdaj na dopravu.

Nově se nemusí pro posouzení nutnosti realizace VŘ sčítat výdaje na dopravu a na veletržní stánek, pokud by byly od jednoho dodavatele. Na zajištění dopravy na veletrhy není nutné vyhlašovat VŘ.

Tato výjimka při posuzování zakázek na dopravu byla aplikována od konce roku 2018 také na zakázky na dopravu v projektech Výzvy II a III.


Při vyplňování žádosti do nové III. Výzvy programu Marketing je nutné dodržet následující postup:

Žadatel na záložce Projekt v sekci Doplňkové informace musí zaškrtnout pole Veřejná podpora a poté na samostatné záložce Veřejná podpora vybrat buďto jeden, nebo oba záznamy, podle toho, jakou podporu dle rozpočtových položek uplatňuje. Ve všech projektech je podporována účast na veletrzích, proto pomocí tlačítka Nový záznam nejprve žadatel vybere režim podpory Obecné nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014) a vybere Kategorii podpory – Podpora určená pro MSP. Pokud je v projektu navíc také podpora na marketingové propagační materiály a dopravu, je nutné vybrat ještě jednou pomocí tlačítka Nový záznam režim podpory Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013). Následně je nutné přejít do záložky Přehled zdrojů financování, zde vybrat Zdroj financování vlastního podílu: Národní soukromé zdroje a potom provést Rozpad financování. Ten u jednotlivých podpor naplní částky. Správný postup je zveřejněn v Příručce pro žadatele, která je dostupná jako jedna z příloh zde.

Ve Výzvě II jsou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace etapy závazné a je třeba podat žádost o platbu do 60ti dnů od plánovaného data ukončení etapy, které je nastaveno v systému IS KP14+.

Ve III. Výzvě je stanoveno, že projekty mohou být děleny do etap. Etapa musí být ukončena nejpozději do 4 měsíců od konání posledního veletrhu v dané etapě. Zároveň nesmí být žádost o platbu za etapu podána později než za 60 dní od jejího ukončení.

Ano, schválený veletrh se může v průběhu projektu zaměnit za jiný prostřednictvím změnového řízení. Podmínkou je, že o změně musí žadatel informovat prostřednictvím depeše ještě před konáním původního veletrhu. Změny nebudou schvalovány automaticky, změna bude muset být řádně odůvodněna a bude individuálně posouzena.

Výzva III – změna veletrhu (výměna, změna termínu konání) a zrušení veletrhu s dalším využitím prostředků, se můžou uskutečnit max. u 50 % veletrhů celého projektu. Změnou termínu konání veletrhu se rozumí například, že žadatel posune účast na stejném veletrhu z roku 2018 na rok 2019, do 50% celku se nezapočítávají změny termínu konání veletrhů způsobené organizátory veletrhů. Více informací v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část, která jsou dostupná jako jedna z příloh zde. str. 37.

Jak postupovat při výběru dodavatele v různých případech se dozvíte v příloze Varianty zakázek v projektech z hlediska Pravidel pro výběr dodavatelů.

Sčítat jednotlivé zakázky je nutné za celý projekt, ne např. pouze za kalendářní roky či etapy. Jako důvod rozdělení zakázky není uznávána geografická rozrůzněnost veletržních lokalit. V některých případech je ale nutné individuální posouzení daného případu.

Není možné nahodile zadávat zakázky např. na pronájem stánku v průběhu celého projektu různým dodavatelům, když součet přesahuje 500 tis. Kč bez DPH bez VŘ.

Pokud součet zakázek jakéhokoliv druhu od jednoho dodavatele přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, je nutné vypsat VŘ. Netýká se organizátorů veletrhů.

Na náklady na dopravu nad 500 tis. Kč bez DPH nemusí být vyhlašováno VŘ. Dopravu exponátů a stánku musí zajistit specializovaná spediční firma. V případě, že dopravu zajišťuje např. dodavatel stánku, na dopravu se již tato výjimka nevztahuje. Nejedná se již o nahodilou zakázku.

Pořízení výstavních expozic je složeno z několika logicky oddělitelných zakázek. Jedná se o pronájem výstavní plochy, pronájem stánku vč. vybavení, grafické práce, montáž a demontáž, služby na stánku. Pokud jsou tyto jednotlivé zakázky pořízeny od specializovaných dodavatelů, kteří nejsou schopni dodat jiné zakázky v rámci výstavby stánku, není nutné tyto oddělitelné zakázky sčítat. Pokud ale tato zakázka v součtu za všechny veletrhy přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, je nutné vypsat VŘ.

Výjimku tvoří případ, kdy organizátor veletrhu/výstavy v zahraničí je současně poskytovatelem výstavní plochy, případně i dodavatelem služeb spojených s pronájmem, zřízením a provozem stánku vč. povinných poplatků a hodnota příslušné zakázky přesáhne 500 tis. Kč bez DPH. V tomto případě je VŘ nerelevantní.

Výrobu propagačních materiálů lze také chápat jako soubor logicky oddělitelných zakázek. Při výrobě tištěných propagačních materiálů lze oddělit zakázku na grafické práce a samotný tisk. Pokud jsou tyto jednotlivé zakázky pořízeny od specializovaných dodavatelů, kteří nejsou schopni dodat jiné zakázky v rámci výroby propagačních materiálů, není nutné je sčítat.

V případech, kdy je nutné vypsat VŘ na celou dobu projektu, doporučujeme z důvodu nediskriminace vypisovat VŘ např. na každý rok/etapu, popř. s dílčím plněním.

Doplňující informace jsou uvedeny v Pokynech k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele – kapitola Služby.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část programu Marketing je vyžadováno, aby se informace o spolufinancování projektu Evropským fondem pro regionální rozvoj (povinná publicita) uváděla v angličtině nebo v příslušném jazyce cizojazyčných propagačních materiálů.

Co musí být splněno v případě účasti na veletrhu v zahraničí a výrobě propagačních materiálů z hlediska povinné publicity, je popsáno v Příloze příslušné výzvy Marketing: Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část v kapitole Povinná publicita – text je v příslušném cizím jazyce. Žadatel do žádosti o platbu vkládá fotografie stánku a je třeba, aby byla publicita čitelná. Zároveň musí být na fotografii vidět i výstavní stánek s logem společnosti a umístěním publicity, pak je možné přiložit detail textu. V případě marketingových propagačních materiálů je do žádosti o platbu vkládán scan, kde je vidět titulní strana, obsah (pro rozeznání jazyka materiálu) a zadní strana s publicitou a údaji o žadateli.

Vše v je popsáno v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část: V provozovně formou Informačního plakátu o projektu v min. velikosti A3; zde uveďte text publicity v českém jazyce. Plakát žadatel/příjemce umístí po zahájení realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost (v místě realizace projektu, případně v sídle příjemce), jakým jsou např. vstupní prostory budovy.

V projektech je dále nutné dodržet povinnou publicitu na internetových stránkách žadatele, pokud internetové stránky žadatel vlastní (viz Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část). Pokud jsou vaše www stránky v českém jazyce, uveďte zde text publicity v českém jazyce. Informace zde uvedené jsou shodné s plakátem A3.

 

Mezi způsobilé výdaje v rámci programu Marketing patří pronájem, zřízení a provoz stánku a výstavní plochy na veletrzích a výstavách v zahraničí, doprava vystavovaných exponátů a stánku na veletrh či výstavu v zahraničí a zpět, včetně balného a manipulace, pokud je zajišťována externím dodavatelem, a tvorba marketingových propagačních materiálů v cizím jazyce pro účely účasti na konkrétním veletrhu či výstavě v zahraničí, ve kterých je propagován příjemce podpory a jeho produkty – letáky, prospekty, brožurky, inzeráty v tisku, katalogy (včetně grafických návrhů, překladu do cizích jazyků a tisku), prezentace na CD/DVD/Flash disku. Případná videoprezentace musí být distribuovaná na datových nosičích, nelze jí promítat pouze na výstavním stánku. Propagační materiály v českém jazyce nejsou způsobilým výdajem.

Videoprezentace a inzerce v zahraničním tisku ve formě pozvánek jsou součástí výdajů na marketingové propagační materiály. Na videoprezentaci je poskytována dotace do maximální výše 150 tis. Kč, na inzerci pak 250 tis. Kč.

Výstupy projektu musí směřovat do podporovaných odvětví dle klasifikace CZ-NACE uvedených v příloze konkrétní Výzvy.

Výdaje musí být zaúčtovány v souladu s platnými účetními normami. V tomto případě nejde o dlouhodobý hmotný ani o dlouhodobý nehmotný majetek.

V rámci programu Marketing není možné získat dotaci na výdaje spojené s účastí na veletrhu v České republice. Jiné omezení, co se týká místa konání veletrhu, není. Žadatel se může účastnit veletrhu či výstav kdekoli na světě kromě České republiky. Veletrh se musí uskutečnit v rámci schváleného harmonogramu projektu.

V podnikatelském záměru je doporučeno uvádět www stránky daného veletrhu (odkaz na ceník služeb). Stanovení ceny za realizaci výstavní expozice, dopravy a výroby propagačních materiálů je vhodné doložit indikativními nabídkami od potenciálních dodavatelů, staršími fakturami, e-mailovou komunikací či vysoutěženými zakázkami.

Ne, výdaje spojené s projektem, které byly vynaloženy před datem podání žádosti o podporu, nespadají mezi způsobilé výdaje a nelze na ně získat dotaci.

Mezi způsobilé výdaje lze zařadit všechny výdaje, které vzniknou po datu přijatelnosti projektu (objednání účasti na veletrhu či uzavření smlouvy před datem přijatelnosti je uznatelné). Zároveň musí být doba konání veletrhu až po datu přijatelnosti projektu. Rezervační poplatek na výstavní plochu (pokud byl zaplacen před datem přijatelnosti projektu) tedy již nebude žadatel moci zahrnout mezi způsobilé výdaje, ale všechny ostatní výdaje související s projektem ano (zřízení, vybavení a provoz stánku, doprava exponátů, propagační materiály apod.).

V režimu de minimis jsou hrazeny náklady spojené s dopravou, přičemž na každý veletrh může podpora na dopravu činit maximálně 150 tis. Kč. V režimu de minimis jsou také hrazeny náklady spojené s tvorbou propagačních materiálů, přičemž na každý veletrh může podpora na tvorbu propagačních materiálů činit maximálně 50 tis. Kč.Požadovaná dotace projektu v režimu de minimis může být až 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu v režimu de minimis (de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR.).

V rámci programu Marketing je možné do jednoho projektu zařadit až 15 účastí na zahraničních veletrzích/výstavách.

Ano, účast je možné každým rokem opakovat.

Inzerát musí mít formu pozvánky na veletrh a být publikován v odborném periodiku před konáním daného veletrhu. Inzerát musí obsahovat identifikační údaje příjemce dotace (logo, obchodní název firmy příjemce dotace, adresu místa realizace) a jeho součástí musí být vlajka EU a standardní text v příslušném cizím jazyce nebo anglickém jazyce, a to nejlépe ve spodní části inzerátu. Text publicity najdete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část v kapitole Povinná publicita.