FAQ – Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

V rámci programu INOVACE – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví není stanoveno žádné odvětvové omezení nad rámec nařízení Evropské komise uvedeného v programu. Podporovány nejsou pouze projekty s výstupy v zemědělství, lesnictví, rybolovu akvakultuře (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) a výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o EU.

Žadatelem mohou být malé a střední podniky, podnikající fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je pro určení místa realizace projektu rozhodující sídlo příjemce dotace, případně adresa pracoviště příjemce dotace, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl.

Pokud sídlo žadatele nesouhlasí s místem realizace projektu a zároveň se sídlo žadatele nachází na území hl.m. Prahy, je žadatel povinen přiložit k podávané žádosti o podporu Čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost zdůvodní.

U výzvy VI. je požadována registrace jako poplatníka daně z příjmu v některém z členských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu. Tyto údaje jsou dostupné obchodního či z živnostenského rejstříku, není tedy do žádosti o podporu vyžadována další dokumentace.

Podporovanými aktivitami je podávání přihlášek vynálezů, dále zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů, užitných vzorů průmyslových vzorů a ochranných známek v ČR i zahraničí.

Do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na služby oprávněných zástupců (tzn. výdaje na služby patentových zástupců a advokátů spojené s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky), dále překlady (překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu  průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí), správní poplatky (správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví). Náklady musí bezprostředně souviset s projektem a musí být vynaloženy nejdříve v den podání žádosti o podporu.

Obecně je za počátek způsobilosti výdajů spojených s projektem považováno datum podání žádosti o podporu.

Mezi stěžejní dokumenty obecně patří znění programu INOVACE, zejména však aktuální výzva INOVACE – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví a Příloha č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část, kde je popsán přesný postup, jak podat žádost o podporu. Tyto a další důležité dokumenty budou k dispozici vždy v okamžiku vyhlášení výzvy k programu INOVACE na webových stránkách API a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jeden projekt je jedna žádost o podporu s min. způsobilými výdaji 200 000 Kč. Předmětem projektu může být současně zveřejnění přihlášky vynálezu, udělení vynálezu/patentu, ochranné známky, průmyslového nebo užitného vzoru. Podmínkou je však uplatnění konkrétní průmyslové ochrany – konkrétního technické řešení v rámci jednoho projektu.

Příklad – udělení patentu – technické řešení ABC je nutné uplatnit v jednom projektu. Nelze nastavit jeden projekt na Patent ABC v ČR a později podat nový projekt na Patent ABC v dalších zemích či Užitný vzor ABC.

V rámci programu není stanoveno žádné omezení na pozdější nakládání se získanou ochranou průmyslového vlastnictví.

Toto možné není. Datum způsobilosti výdajů vzniká dnem podání žádosti o podporu, proto musí být smlouva či objednávka uzavřena  po datu podání žádosti o podporu.

Ano, je možné podat nový projekt, avšak pouze na nové technické řešení.

Není možné podpořit nový projekt, kterým by došlo např. k rozšíření patentu do zahraničí u totožného technického řešení u již podaného projektu.