FAQ – Program ICT a sdílené služby – Digitální podnik

1) Ve Výzvě se uvádí, že „dlouhodobý nehmotný majetek musí být využíván výhradně v provozovně příjemce dotace“, která je místem realizace projektu. Pokud má firma několik poboček v České republice a zakoupí ERP, je to pak celkově nezpůsobilý výdaj?

Místem realizace se rozumí provozovna žadatele, kde je projekt realizován, a ve které dojde k zásadní změně výrobního postupu nebo rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Místo realizace může být pouze jedno. V místě realizace bude o projektu účtováno a hmotný a nehmotný majetek musí být v místě realizace fyzicky umístěn. V případě přenosných zařízení (např. notebooky) postačí zaúčtování v místě realizace, fyzická přítomnost bude vyžadována pouze v případě kontrol realizace v místě realizace.

V případě SW licencí musí být v místě realizace fyzicky umístěno jádro systému a přístupy do takového systému jsou umožněny i z jiných míst, avšak vždy výhradně pro účely příjemce dotace. Není možné umožnit přístup jiným osobám, a to ani majetkově či jinak propojeným subjektům. V případě SW vázaného na zařízení (PC), je možné SW využívat výhradně v místě realizace s výjimkou přenosných zařízení (notebooky). Využití SW a HW je umožněn i zaměstnancům žadatele, kteří mají pracovní smlouvu v s místem výkonu práce v místě realizace a práci vykonávají formou homeoffice.

V případě SaaS (nájem SW) je možný přístup výhradně z místa realizace, s výjimkou přenosných zařízení, která zaměstnanci využívají při výkonu své činnosti.

2) Je způsobilým výdajem tvorba e-shopu s navazujícím systémem pro automatickou kontrolu a tvorbu objednávky a její automatické zařazení do výrobní fronty?

Zařazení e-shopů mezi ZV (způsobilé výdaje) je možné ovšem jen v rámci kategorie tzv. „základního SW“ kterou je možné čerpat jen do úrovně 10 % z celkových způsobilých výdajů. Zároveň kategorie „základní SW“ nevstupuje do bonifikovaného výpočtu v rámci kritéria C1.

3) Je způsobilým výdajem pořízení časových licencí MS Office 365 (navýšení počtu licencí / přechod na cloudové licence)?

Licence a cloudové služby jsou způsobilé v rámci režimu de minimis s časovým omezením do konce realizace projektu.

4) V cílech Výzvy (bod 2) je uvedeno, že investice v rámci projektu mají pomoci „zajistit zásadní změnu výrobního postupu nebo rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu“ – vzhledem k tomu, že se mají pořizovat výhradně nevýrobní technologie, zdají se mi tyto cíle poměrně velmi těžko splnitelné (snad s výjimkou rozšíření kapacity provozovny díky zefektivnění nevýrobních procesů) – jak moc „přísně“ / doslovně bude splnění těchto cílů v rámci projektu posuzováno / hodnoceno? Bude dostačující obecnější popis, kdy zefektivnění nevýrobních procesů uvolní časovou kapacitu zaměstnanců pro výrobní činnosti?

Tato podmínka vychází z přesné definice blokové výjimky pro regionální podporu čl. 14, čili jedná se o nejdůležitější podmínku a cíl celé výzvy, tato podmínka bude i explicitně uvedena v rozhodnutí. V praxi to bude fungovat tak, že ve studii proveditelnosti popíšete, k jaké technologické změně vlivem tohoto projektu dojde (snížení časové náročnosti, celkové digitální propojení procesů ve společnosti atd..) a naši hodnotitelé posoudí, zdali je Vámi popsaná zásadní změna dostatečná či nikoliv. Evropská komise k tomu přistupuje v případě zásadní změny celkového výrobního procesu tak, že v případě digitální transformace nesmí jít pouze o jeden malý dílčí krok, ale musí jít o komplexnější změnu celkového výrobního procesu.

5) Je uznatelný výdaj manipulační robotické rameno, které bude jako přídavné zařízení umístěno na konci výrobní technologie/linky, kde nahradí manuální manipulaci z pásového dopravníku na paletu; nebude se jednat viz bod 3.2 f) Výzvy, o „výrobní technologie“?

Textace je „výrobní stroje a jejich neoddělitelné součásti (CNC, plotry, galvanovny, atd.)“. Pakliže tento robotický manipulátor funguje jako zcela samostatná jednotka je možné jej uznat jako způsobilý výdaj, jestli funguje jako (fyzicky i účetně) neoddělitelná součást CNC stroje (výrobního) tak to není možné.

6) Je uznatelný výdaj SW k výrobnímu zařízení – SW přímo ovládající nějaký výrobní stroj?

SW přímo ovládající výrobní stroj je zařaditelný mezi způsobilé výdaje.

7) Vzhledem k povaze způsobilých nákladů programu si nejsme jistí vhodností definovaných indikátorů. Teoreticky by totiž k pořízení informačního systému v rámci programu vůbec nemuselo dojít a problematika programu je komplexnější, než aby bylo možné ji shrnout pouze pod daný indikátor. Nebyla by v tomto ohledu vhodnější formulace např. počet realizovaných opatření či počet podpořených kategorií nákladů?

Pod indikátorem je schováno vše, IS nemusí být v rámci projektu realizován, musí být jen naplněna podmínka GBER čl. 14. Definice indikátoru „indikátor je sice psán jako pořízený IS, ale to je jen naše označení v definici jsme pod tímto pojmem schovali vše viz: „Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vyvinutý a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému. V rámci aktivity ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik budou podpořeny takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“   a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu , založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií.

8) Samostatné pořízení informačního systému do firmy – je možné v rámci výzvy na Digitální podnik pořídit samostatně MIS systém?

ANO, MIS (ERP) podporujeme, ovšem za předpokladu že splníte podmínky GBER čl. 14. Je možné projekt koncipovat i jen na pořízení MIS systému do společnosti, ve studii proveditelnosti nicméně musí být dostatečně popsáno, jak se jeho pořízení projeví na budoucím chodu firmy.

9) Je možné pořídit i nově vyvinutý IS na míru žadatele o dotaci, nebo upgrade systému Helios apod., pokud souvisí se zásadní změnou výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu a aktivita bude spadat do jedné z podporovaných kategorií.

ANO. Externí hodnotitele posoudí, zdali pořízený informační systém opravdu splnil podmínky GBER a nejedná se jen o „jednoduchý účetní systém“ (viz definice tohoto termínu v příloze č.1 Výzvy) a zároveň musí být ve studii proveditelnosti dostatečně objasněno, jak se jeho pořízení projeví na změně vnitropodnikových procesů.

10) Je nutné v každém projektu naplnit podmínky kategorie č. 1 Podpora digitální transformace firmy? Nebo může být projekt zaměřen např. pouze na kategorii č. 2 Logistické a skladové technologie?

Je jedno jakou kategorii si vyberete, toto je jen vymezení, do jakých oblastí výzva Digitální podnik spadá. Musí být však splněn cíl výzvy což je zvyšování digitální úrovně. Dále musí být splněny podmínky počáteční investice.

11) Je možné pořídit v rámci digitalizace logistických procesů i chipy, které budou v autech, tudíž se pohybovat mimo místo realizace projektu?

ANO je to možné. Při případné kontrole na místě musí být automobil k dispozici na místě realizace z důvodu ověření existence majetku..

12) V kapitole 3.2 bodě g) je nejasný termín u nepodporovaných aktivit – „projekty bez významného zvýšení funkcionality“. Nevíme, co si pod tím představit.

Pod tímto termínem se myslí především prostá obnova majetku, která by nerozšířila možnosti, či služby, které tento majetek poskytuje. Například: výměna routeru za router se stejnými parametry (stejný typ), výměna počítače za počítač se stejnou skladbou dílčích komponent atd. Lze předpokládat, že vzhledem k rychlému technologickému rozvoji v téměř všech významných technologických oblastech bude k porušování tohoto bodu docházet pouze velmi vzácně.

13) Jaké CZ NACE budou v rámci výzvy podporovány?

Všechny kromě výjimek v hlavním dokumentu Výzvy kap. 9.1 i).

14) Budou moci být řešeny pouze investice do digitalizace samotného žadatele, nebo budou moci být podporovány také aktivity vedoucí k vývoji a testování žadatelovy aplikace, která by následně sloužila k prodeji/pronájmu?

Pouze do digitalizace samotného žadatele, jinak by došlo k přenesené podpoře.

15) Bude přímo definován striktní seznam DHM/DNM/Ostatního SW/Služeb expertů, které bude moci žadatel využít/pořídit? Nebo si žadatel např. namodeluje své ideální řešení a v rámci hodnocení poskytovatel určí, zda daná technologie/investice je způsobilá a zda má přímý vliv na digitalizaci či nikoliv?

Žadatel je povinen řídit se vymezení způsobilých výdajů v příloze č.1 Výzvy.

16) Bude nastavena max. výše způsobilých výdajů k dané položce (např. max. způsobilá cena CorelDraw bude 20 tis. Kč)?

Maximální cena je zastropována pouze u položky služeb poradců a expertů. Nicméně pořizovaný majetek musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, poskytovatel podpory bude při kontrole hospodárnosti žádosti o podporu kontrolovat ceny obvyklé všech způsobilých výdajů projektu.

17) Budou moci být pořízeny také např. terminály a čtečky, které budou implementovány k výrobním strojům? Nejedná se přímo o výrobní technologie, nicméně přímo souvisí s výrobní technologií.

ANO.

18) Žadatel bude chtít pořídit např. SW CorelDraw s cenou 20 tis. Kč za kus/licenci. Hranice pro zařazení do DNM je však 60 tis. Kč. Bude tedy vyžadována např. vnitropodniková směrnice žadatele, že tuto položku smí zařadit do DNM?

Majetek musí být veden na kartě majetku dle vnitropodnikové směrnice. Toto ovšem neplatí pro služby (pronájmy licencí na cloudu) zde platí podpora formou de minimis.

19) Budou technologie skiareálů v rámci digitálního podniku způsobilé?

Podporovanými aktivitami nejsou služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity atp.), tzn. SKIAREÁL není způsobilý v rámci Výzvy.

20) Je uznatelný výdaj obslužný kamerový systém včetně SW, propojení do počítače, na sčítání zákazníků? Jedná se o manažerský nástroj na kontrolu počtu lidí (COVID situace)?

ANO, manažerský nástroj na kontrolu počtu lid je ZV. Musí být ovšem naplněny další podmínky dle počáteční investice.

21) Je možné pořízení SW dále někomu pronajímat nebo musí sloužit výhradně žadateli?

Toto není možné, jednalo by se o přenesenou formu podpory.

22) Chtěli bychom zkonzultovat zejména způsobilost výdajů segmentu geodézie. Dále jsme přišli ještě na další technologie ze segmentu stavebnictví a odpadního hospodářství, které by mohli být sporné z hlediska způsobilosti. Celkově se jedná se o tyto položky: Robotická totální stanice – slouží pro měření pouze jednou osobou s automatickým cílením na nivelační tyč a s dálkovým ovladačem pro obsluhu zařízení na dálku (úspora personálu při měření).

Viz kapitola 5.3. NEPODPORUJEME nevýrobní zařízení, které se přímo podílejí na hlavní činnosti firmy (měřící stanice, stroje pro kontrolu kvality, testovací stroje atd.), čili pro geodetickou společnost není možné podpořit Měřící přístroje.

23) Je uznatelný výdaj vysokozdvižný vozík?

ANO, pokud dopravníky (pásové, válečkové atd.) a manipulační zařízení (mostové jeřáby, zvedáky atd.), pokud budou přímo součástí logistického systému (včetně robotických podavačů) a pokud umožní přenášet data o svém aktuálním stavu či poloze do firemní sítě LAN.

24) Pro uplatnění měsíčních poplatků je nutné pořizovat vše nově nebo lze v nějakým způsobem uplatnit také již zasmluvněné licence?

V případě nehmotného majetku zahrnutého do způsobilých výdajů projektu se musí jednat o odepisovatelná aktiva, která nebyla dříve předmětem odpisu. V každém případě se musí se jednat o nově pořízený majetek, způsobilost výdajů musí vzniknout nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. den podání žádosti o podporu Licence je nutné do projektu znovu nakoupit.

25) Pokud by soukromá nemocnice byla MSP, může také ve Výzvě ICT a SS – Digitální podnik žádat o dotaci?

Ano, soukromé zdravotnické zařízení může, mohou všechny MSP kromě těch, které jsou vymezeny v hlavním dokumentu Výzvy v kap č. 9.1.

26) Je uznatelný výdaj 3 D skener jako kategorii Digitálního podniku – „specializované koncové zařízení – 3 D zobrazovací systémy“?

Ano 3 D skener je ZV, ale musí to být položka, která je v souladu s kap. 5.3 hlavního textu Výzvy: položky nezařaditelné mezi způsobilé výdaje jsou: p) nevýrobní zařízení, které se přímo podílejí na hlavní činnosti firmy (měřící stanice, stroje pro kontrolu kvality, testovací stroje atd.)

27) Je uznatelný výdaj APS? Lze se na APS dívat jako na kategorii „digitální podnik“, ekvivalentní s MIS systémem? (tj. zda systém APS patří mezi podporované způsobilé výdaje a zda je bonifikován stejně jako MIS systém?)

Ano, Advanced planning and scheduling je brán jako MIS systém mezi dlouhodobý nehmotný majetek. Fakt, zdali se jedná o pokročilý SW nebo „jednoduchý účetní systém“ je na posouzení externího hodnotitele a záleží na konkrétním projektu a popisu v podnikatelském záměru.

28) Je způsobilým výdajem Customizace, Vývoj optimalizace do výroby, která působí mezi ERP a výrobní linkou? Jde o systémy vyvíjené na míru.

V rámci připravované Výzvy „Digitální podnik“ není možné podporovat samotné výrobní stroje a pásové přepravníky, nicméně je možné podpořit „customizovaný SW“ pro výrobu, pokročilé ERP SW, MIS, vytvoření digitálního dvojčete, vnitropodnikovou konektivitu, systémy pro sběr dat a přenos informací o výrobku (NFC, IoT, čárové kódy atd.) atd.

29) Je způsobilým výdajem konzultace nikoli ve smyslu vzdělávání (školení), ale např. při takovém požadavku zákazníka, kdy je cílem nastavit architekturu řešení např. B2B?

ANO, konzultace je ZV pod položkou služby poradců a expertů v rámci de minimis.

30) Lze realizovat projekt v provozovně, která ještě není postavena? Místem realizace by bylo parcelní číslo.

Ano, projekt lze realizovat v provozovně, která ještě není postavena. Místo realizace lze zadat jako parcelní číslo, jež bude po přiřazení čísla popisného dodatečně v systému MS2014+ změněno změnovým řízením a vydáním Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kolaudační souhlas bude třeba doložit nejpozději k závěrečné zprávě o realizaci. Upozorňujeme však, že účel projektu musí být splněn nejpozději k 31. 3. 2023.

Jinak pokud projekt směřuje na založení nové provozovny (tj. počáteční investice za účelem založení nové provozovny), tak ta by měla být založena až v průběhu projektu a nikoliv dříve, aby nedošlo k porušení motivačního účinku.

31) Lze projekt realizovat v provozovně, jež je v nájemním vztahu? Bude nutno dodávat nájemní smlouvu? V povinných přílohách se dokument nevyskytuje.

Ano, projekt lze realizovat v provozovně, jež je v nájemním vztahu, přičemž nájemní smlouvu bude třeba doložit před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato povinnost je vymezená v příloze č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část, v kapitole 5 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, část „Požadované dokumenty v okamžiku podpisu Rozhodnutí, které žadatel dokládá“, bod 1 – v případě nájmu pozemků nebo budov žadatel předloží nájemní smlouvu příp. smlouvu o smlouvě budoucí nájemní; nájemní smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu a dále aspoň 3 roky od předpokládaného data ukončení projektu (po dobu udržitelnosti).

32) Lze do ZV zahrnout výdaje, jež budou zaúčtovány na kartě majetku staveb? Například kabeláž?

Veškeré způsobilé výdaje za Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek musí být účtovány jako Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Výdaje na kartě staveb nemohou být uznány jako způsobilé, neboť stavby nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje.

33) Bude do ZV expertů možno zahrnout také migraci, přehrání a přepojení sítí ze starých systémů?

Ano, tyto náklady lze zahrnout do položky Ostatní náklady neinvestiční.

34) Firma pořídí a implementuje ERP systém, který splňuje klasifikaci počáteční investice, jeho implementací dojde k zásadní změně a vyšší efektivitě výrobních postupů, bude instalován výhradně v provozovně příjemce dotace, žádost o dotaci bude na 1 IČ. Tento SW ERP bude firma využívat nejen pro zásadní změnu svých výrobních postupů, ale na základě registrované živnosti bude tento ERP systém používat pro komerční službu – přefakturace služeb (účetních, obchodních, služeb vedení DMS, aj.). Je to možné?

ANO, je to možné.

35) Je možné v této Výzvě podpořit cestovní kanceláře?

NE.

36) Je možné v této Výzvě podpořit GASTRO provozovnu?

NE.

37) Do přílohy č. 7 máme uvést tablet do dlouhodobého majetku, ale do rozpočtu v rámci podnikatelského záměru uvedeme tak, jak se bude účtovat, tedy do drobného majetku?

ANO, Příloha č. 7 slouží pro hodnotitele jen kvůli výpočtu kategorie digitální podnik.

38) Je uznatelný výdaj webová aplikace, která bude čerpat informace z ERP, ale bude také obsahovat vlastní data?

ANO, webové aplikace jsou omezeny 10 % z CZV.

39) Zaváděný ERP systém má část softwarovou i část hardwarovou (OPC moduly pro snímání signálů ze strojů, které podobný modul již inherentně nemají z výroby). Je to tedy ucelené řešení, kdy jedno bez druhého nebude fungovat, je však třeba to rozdělit jako DNM (SW) a DHM (moduly)?

ANO, pro potřeby hodnocení je nutné v rozumné míře rozepsat a rozdělit jako DNM (SW) a DHM (moduly).

40) Pokud budou k jednotlivým pracovištím přiřazeny stolní PC či NTB (s napojením na APS pro online zobrazování všech aktuálních výrobních dat), bude se jednat o výdaje nespadající do DP (coby kategorie značky PC), jakkoliv jsou nedílnou funkční součástí systému DP řešení? (pokud by tyto PC stanice nešlo zařadit do DP, pak by měl žadatel ke strojům pořídit tablety pro zajištění stejné funkcionality, které již do DP spadají pod značkou TAB, je tomu tak?)

Ano, tyto PC by byly označeny jako ZV nespadající pod DP. ANO tablety jsou počítány pod kategorii DP. Nicméně je nutné si uvědomit, že NTB jsou ZV, takže pokud bude řešení projektu z velké části postaveno na DNM a přidružených částech, tak se NTB myslím pohodlně vejdou do 10 % v pro ně vyčleněné kategorii.

41) Jsou uznatelný výdaj senzory či RFID čipy pro přihlašování operátorů ke strojům, příp. čtečky pro vykazování odvedené práce, lze to zařadit jako DHM LOG? (lze to považovat za logistické technologie, jakkoliv je to součástí odvádění výroby do ERP systému, nikoliv tedy přímo součást skladového hospodářství?)

Kategorie LOG obsahuje „technologie pracující s RFID / QR / NFC – čtečky atd.,.“, tedy ano v tomto případě by se senzory daly zařadit pod LOG kategorii. Samotné senzory mimo logistický systém (např. pro odečet energie, či pro docházkový systém) by bylo vhodnější zařadit do kategorie MON.

42) Bezpečnostnímu audit v případě kybernetické bezpečnosti – pokud to má být zahrnuto do CZV, znamená, že nabídku na audit (který ovšem proběhne až v budoucnu) je (vč. čestného prohlášení o 3 referencích) potřeba podat jako přílohu Žádosti o dotaci?

ANO, u referencí nestačí pouze jméno projektu/firmy, ale i stručný popis a ANO je nutné to podat a zevrubně popsat při podání žádosti, tak aby mohl hodnotitel tento bod posoudit.

43) Může klient na předfinancování projektu použít zdroje z Programu EXPANZE poskytovaného ČMZRB?

NE, jednalo by se o dvojí financování.

44) Je možné žádat o podporu i když bude kolaudace nové provozovny v roce 2022, bude v takovém případě splněna podmínka vyplývající z GBER čl. 14, bodu 16? Jedná se o Velkoobchod s pořízením skladových technologií. Založení nové provozovny.

Kolidovat by to nemělo, protože se jedná o přesun mezi státy: „přemístěním“ se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní straně Dohody o EHP (původní provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní straně Dohody o EHP (podporované provozovny). O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v původní a v podporované provozovně slouží alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v jedné z původních provozoven příjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst.

K tomu je i jedna z odpovědí ve FAQ – The provision applies only if the closure/relocation involves different EEA countries, i.e. the closure happens in one EEA country and the aided investment is carried out in another EEA country. Aid given to a beneficiary who has (partially) closed the same or similar activity elsewhere in the same Member State is not excluded from the benefit of the GBER.

Jinak pokud projekt směřuje na založení nové provozovny (tj. počáteční investice za účelem založení nové provozovny), tak ta by měla být založena až v průběhu projektu a nikoliv dříve, aby nedošlo k porušení motivačního účinku.

45) Je uznatelný výdaj program Tekla: na (elektronické) programování mostů, silnic?

ANO, záleží na předmětu podnikání – ve výrobním podniku je účetní systém podpůrnou funkcí, kterou potřebuje pro fungování jako celku, ale neslouží jako výrobní prostředek. U firmy, která poskytuje účetnictví jako službu svým klientům se naopak jedná o výrobní prostředek, ve Vašem případě, kdy hlavní činností podnikání je oblast navrhování konstrukcí a architektura je program na navrhování mostů brán jako výrobní prostředek.

46) Je uznatelný výdaj CDE – společné datové prostředí, BIM (Building Information Modeling).

ANO, záleží na předmětu podnikání, nesmí být využíváno k přímé ekonomické činnosti žadatele.

47) Ve výzvě se píše „Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle E2.1 „Vyšší využívání ICT v podnikání“ Národní RIS3 strategie.“ v typových aktivitách RIS 3 strategie ovšem není explicitní výčet všech aktivit, například když naplníme dikci čl. 14 nákupem digitálně pokročilé technologie do logistiky nebude v tom problém?

NE naplnění souladu se zaměřením specifického cíle E2.1 Národní RIS3 strategie je dáno popisem specifického cíle nikoli přímo typovou aktivitou čili je nutné, aby projekt reflektoval vyšší využívání ICT v podnikání, a to v případě výzvy Digitální podnik a zaměření CZV bude naplněno vždy.

48) Jakým kurzem v EUR je třeba přepočítávat?

Jde o průměrný měsíční kurz měsíce předcházejícího vyhlášení Výzvy, pro výzvu Digitální podnik bude kurz 25,641 Kč (průměr za červenec 2021) (https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/prumerne_mena.html?mena=EUR).