FAQ – Povinná publicita projektu

Povinnou publicitu projektu v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) upravují dokumenty Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část a Manuál jednotného vizuálního stylu (Manuál JVS), které jsou dostupné v záložce Povinná publicita. Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část definuje povinné nástroje publicity v OP PIK a jejich podmínky, Manuál JVS potom stanovuje požadavky na znak a logo EU, operačních programů a povinné nástroje publicity.

Povinnou publicitu pro program Marketing dále upřesňuje příloha Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část příslušné výzvy.

Jak je uvedeno v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecné části, publicita je povinná od okamžiku zahájení projektu (zahájení prací). Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve.

Není tedy relevantní datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud žadatel začne s realizací projektu před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí se již řídit Pravidly způsobilosti a publicity.

Mezi povinné nástroje publicity patří internetová stránka žadatele/příjemce (pokud taková stránka existuje), dočasný billboard, stálá pamětní deska/stálý billboard a plakát. Povinné nástroje publicity žadatel/příjemce používá v závislosti na podmínkách uvedených v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecné části.

V případě OP PIK nepatří samolepky mezi prostředky povinné publicity.

Loga povinné publicity pro OP PIK i s předepsaným textem jsou v různých barevných provedeních k dispozici v záložce Povinná publicita.

Logem A je myšleno logo Řídicího orgánu příslušného Operačního programu, v případě OP PIK se jedná o logo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Užití tohoto loga není povinné a záleží na žadateli, zda jej na nástroji povinné publicity použije, či nikoli.

Povinností je užití loga povinné publicity pro OP PIK, volitelně lze uvést také logo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Na povinném nástroji publicity nesmí být použito logo společnosti žadatele/příjemce ani žádné jiné logo kromě loga povinné publicity pro OP PIK a loga MPO.

Tento pruh slouží k oddělení textové části a části s logy. Pruh má doporučující charakter, ovšem doporučujeme jej na nástrojích povinné publicity uvádět.

Žadatel/příjemce uvede velice jednoduchý popis projektu o přibližném rozsahu 3 – 5 vět. Popíše, co je zamýšleným cílem/výsledkem projektu. Dále zde žadatel/příjemce uvede informaci, že zamýšlená operace je financována za podpory EU, a logo povinné publicity pro OP PIK.

Pokud má žadatel/příjemce webové stránky ve více jazykových mutacích a primární webovou stránkou je česká jazyková mutace, je dostačující, pokud žadatel/příjemce uvede informace o projektu na české verzi webových stránek.

Jakmile jsou v rámci projektu realizovány stavební práce a projekt splňuje obě výše uvedené podmínky, je třeba umístit dočasný billboard.

Není povinností uvádět šedé pole s informacemi o projektu ani fotografii či vizualizaci projektu.

Povinné nástroje publicity projektu by měly dodržovat Manuál JVS a měly by být barevné. Pamětní deska může být černobílá (např. kvůli možnosti výbrusu do kamene).