FAQ – Monitoring projektu

Žadatelům je k dispozici prezentace obsahující přehled zpráv souvisejících s monitoringem projektu v OP PIK a postup jejich podání v aplikaci IS KP14+. Prezentace – Návod na vyplnění zpráv z realizace (ZOR, ZZOR, ZOU, ZZOU) je dostupná v sekci Metodika v připojených souborech zde.

Popis jednotlivých záložek ve zprávách podávaných příjemci v období realizace a udržitelnosti projektu je k dispozici v sekci Metodika v připojených souborech zde (Průvodce zprávami z realizace pro příjemce (ZOR, ZZOR, ZOU, ZZOU).

Ve všech zprávách je nutné vždy vyplnit všechny indikátory, i kdyby jejich aktualizovaná hodnota měla být nula. Ke každému indikátoru je třeba napsat kvalitativní komentář do textového pole. Souhrn nejčastějších chyb ve vyplňování sledovaného období, etap, indikátorů naleznete v sekci Metodika v připojených souborech zde.

Ne. Povinnost podávat zprávy související s monitoringem projektu vzniká až v okamžiku vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Teprve poté Vám bude ze strany poskytovatele dotace vygenerován harmonogram zpráv.

Pro PRVNÍ podání je nejdříve nutné mít ŽoP ve stavu ,,Podepsána“ a poté je možné přistoupit k podání příslušné ZoR. Podáním ZoR se ŽoP již sama (automaticky) překlopí na stranu poskytovatele dotace ke kontrole. Následné opravy a opětovné zasílání ŽoP a ZoR ke kontrole je možné dělat již odděleně a nezávisle na sobě.

Ne. Systém hlídá pouze povinná (žlutá) pole. Mimo těchto polí vyplňujete jen pro Vás relevantní záložky (např. indikátory). Záložky, které pro Vás relevantní nejsou, není nutné vyplňovat.

Pokud v IS KP14+ vidíte záložku Zprávy z realizace (umístěna pod záložkou Žádost o platbu), tak ano. V opačném případě vyčkejte, dokud nebude záložka zobrazena, případně kontaktujte depeší svého projektového manažera.

Závazné jsou pouze termíny u zpráv v době udržitelnosti (tedy u ZoU a ZZoU).

Systém v tomto případě doplňuje datum, ve kterém došlo k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud Váš projekt začal výrazně dříve před tímto datem, je možné sledované období ručně opravit dle skutečnosti – datum skutečného zahájení projektu.

Ne. Systém hlídá návaznost a posloupnost jednotlivých zpráv dle data podání. Není možné podat následující zprávu do té doby, než Vám bude ze strany poskytovatele dotace předchozí zpráva schválena v posledním stupni, kterým je stav ,,Schválena ŘO z hlediska obsahové kvality“.

Ano. Především Výkaz zisku a ztráty, pokud není zveřejněn na Obchodním rejstříku. Dále je nutné doložit stálost vlastnictví investičního majetku pořízeného v rámci dotace i v době udržitelnosti (např. Karty majetku za sledované období zprávy). V případě některých programů je nutné k vykázané hodnotě konkrétního indikátoru dokládat další dokumenty např. Energetický posudek, pracovní smlouvy, formuláře pro vykázání splnění hodnoty indikátorů a další relevantní dokumenty prokazující dosažení hodnoty indikátorů.