FAQ – Program Inovační vouchery

Poskytovatel služby/dodavatelem může být organizace pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaná laboratoř.

Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí organizace dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, kapitola 1.3.). Pro účely této Výzvy musí být organizace uvedena na „Seznamu výzkumných organizací“ schváleného Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Na „Seznamu výzkumných organizací“ jsou uvedeny pouze výzkumné organizace z České republiky. V případě, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválí „Seznam výzkumných organizací“ nový/aktualizovaný, budeme vycházet z něho.

Akreditovaná laboratoř je laboratoř, která má v rámci České republiky vydané platné osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., mimo Českou republiku musí mít platné osvědčení o akreditaci, které vydává národní akreditační orgán notifikovaný EK a postupující dle definovaných mezinárodně uznávaných norem, které vycházejí z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Přípustnost akreditované laboratoře pro účely této Výzvy posuzuje API.

Akreditovaná laboratoř může být i ze zahraničí a to za předpokladu, že předloží platné osvědčení o akreditaci, které vydává národní akreditační orgán notifikovaný EK a postupující dle definovaných mezinárodně uznávaných norem, které vycházejí z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

Ne, nemůže. Akreditovaná laboratoř může žadateli/příjemci (MSP) dodávat jen služby, na které je daná laboratoř akreditovaná – tudíž oblasti, které má uvedeny v příloze svého osvědčení o akreditaci.

Ne, nemůže. V rámci Výzvy neumožňujeme subdodávku ohledně hlavní náplně předmětu služby od třetích stran (např. v případě návrhu technického designu produktu nelze využít služeb designéra jako subdodávku). Předmět služby musí žadateli poskytnout pouze poskytovatel služby.

Ne, není. Vždy platí pravidlo 1 projekt – 1 Nabídka poskytnutí služby – 1 poskytovatel služby/dodavatel – 1 výstup nebo 1 ucelený komplex výstupů.

Ano, je to možně. Ale do nákladů projektu si náklady na dotační poradenskou činnost zahrnout nemůžete. Poradenství v oblasti dotací spadá do nezpůsobilých výdajů projektu.

Nabídku poskytnutí služby, Podnikatelský záměr a Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis. Závazné vzory dokumentů naleznete na stránce Inovační vouchery – Výzva III.

Jak vyplnit Nabídku poskytnutí služby a Podnikatelský záměr naleznete v Příručce pro žadatele, kapitola 1.4.21 Dokumenty.

Předávací protokol, objednávku/smlouvu, fakturu, úhradový doklad, výstupy fakturace (to, co uvedete v Podnikatelském záměru a Nabídce poskytnutí služby v odstavci „Předmět služby/výstupy“ do sloupku „výstupy“), výpis z analytického účtu/střediska.

Ano, může. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti je místo realizace žadatele = realizace výdajů, resp. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Doba realizace projektu nesmí překročit 1 rok od data přijatelnosti projektu.

Podrobný popis problematiky výběrových řízení je popsán v Příručce pro žadatele, kapitola 1.4.2 Projekt.

Pokud žadatel uvede v MS2014+ jako výstupy projektu nebo zaměření žadatele, které má s projektem spojitost, CZ NACE 10, 11, 45, 46 nebo 47, dodá spolu s žádosti o podporu i celní kódy výrobků, které spadají do těchto CZ NACE. Pokud budou spadat do přílohy č. 2 Výzvy III. Inovační vouchery, tak bohužel žadateli nelze z tohoto programu poskytnout podpora.

Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:

– zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03).

Počet předmětů služby, které uvedete v kapitole „Předmět služby/výstupy“, musí odpovídat číslu, které uvedete do cílové hodnoty u indikátoru povinného k naplnění v IS KP14+ – viz Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část, kapitola 6.2 Indikátory.

Ne, není. Navýšit rozpočet projektu není možné v žádné fázi projektu.

Ne, není. V žádné fázi projektu nejsou akceptovány žádosti o změnu, které by změnily předmět/výstup projektu nebo poskytovatele služby (organizaci pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovanou laboratoř).

Způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy III. Inovační vouchery na stránce Inovační vouchery – Výzva III.

Žadatel nesmí v žádosti o platbu doložit smlouvu/objednávku datovanou před datem způsobilosti výdajů. Stejně tak předávací protokol, výstup projektu a DUZP faktury nesmí být datovány po ukončení harmonogramu projektu.