FAQ – Program ICT a sdílené služby

Vztahující se ke všem výzvám

1) Lze do nákladů na služby expertů a poradců zahrnout marketing daného produktu a náklady na administraci projektu? 

Nikoliv, marketing ani administrace projektu nemohou být způsobilým výdajem projektu.

2) Může žadatel v případě, že realizuje projekt v nájemních prostorách, předložit jako přílohu nájemní smlouvu na dobu neurčitou?

Ano, nájemní smlouva musí být uzavřena minimálně na dobru trvání projektu, včetně doby udržitelnosti projektu (5 let pro všechny typy projektu). Akceptovatelná je doba neurčitá i různé formy automatického prodlužování doby nájmu, opce apod. Nezbytné je, aby z nájemní smlouvy bylo patrné, že nájemní vztah pokrývá celou výše uvedenou požadovanou dobu.

3) V minulém programovacím období byl HW nezpůsobilý výdaj při současném uplatnění osobních nákladů. Nyní je tato položka brána jako způsobilá?

HW je považován za způsobilý výdaj v rámci podpory de minimis pro aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování center sdílených služeb i při současném uplatnění osobních nákladů. U datových center je HW jedním z hlavních způsobilých výdajů projektů.

4) Může být žadatelem firma, která bude IT řešení a sdílené služby poskytovat firmám ve skupině?

Ano, může.

5) Může být licence způsobilým výdajem?

Licence spadá do způsobilých výdajů, ale musí být dána poměrnou částí, kterou je pro projekt využívána. Pro ulehčení doporučujeme v průběhu projektu danou licenci využívat pouze pro projekt.

6) Od kdy počíná běžet udržitelnost pozice? (relevantní pro všechny výzvy, mimo aktivity Budování a modernizace datových center)

Na všechny pozice nárokované v žádosti o platbu počíná běžet jejich udržitelnost od data prvního obsazení podpořené pozice. Pokud se jedná o pozici, která byla vytvořena jako náhrada za stávající podpořenou (bez dotace), udržitelnost běží od data jejího vytvoření.

Výzva I

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 6. 2015

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 7. 3. 2016

1) Počítají se do RPJ i Dohody o provedení práce nebo Dohody o provedení činnosti? (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Ne, nepočítají. Pouze pracovní smlouvy.

2) Lze v projektu mít dvě místa realizace?

Dle Výzvy I programu ICT a sdílené služby může mít každý projekt právě jedno místo realizace, které se po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace může měnit pouze v rámci NUTS II. U aktivity Budování a modernizace datových center není počet míst realizace omezen.

3) Jaké právní formy jsou podpořitelné v programu ICT a sdílené služby?

Cílovou skupinou jsou následující právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového). Dále fyzické osoby podnikající.

4) Jaká je bližší definice centra sdílených služeb?

Centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od společnosti v rámci skupiny nebo od externích zákazníků (outsourcing), pro něž dané funkce nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů se pro centrum stávají hlavním předmětem činnosti. Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů, sofistikované kreativní aktivity (například práce grafiků, projektantů, konstruktérů, designérů, apod.), správa a optimalizace výrobních systémů apod. Za vnitropodnikové funkce se nepovažují aktivity jako například stravovací služby, úklidové služby, ostraha apod.

5) Je možné převzít finanční výkazy od osoby s převládajícím vlivem/od mateřské společnosti?

Žadatelé s dobou podnikání delší než 2 uzavřená účetní období prokazují finanční zdraví sami za sebe, u žadatelů s dobou podnikání kratší než 2 uzavřená účetní období lze prokázat finanční zdraví prostřednictvím mateřské společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %). Tato problematika je metodicky upravena v dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, který je dostupný na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.

6) Je školení pracovníků způsobilým výdajem?

Ne, není.

7) Pokud bude v rámci projektu vytvořen větší počet pracovních míst, než je stanoven jako minimální, vztahuje se na tato nad rámec vytvořená místa udržitelnost? (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

V případě, bude-li se jednat o osoby, které budou pracovat na projektu a jejich mzdové náklady budou vykazovány jako způsobilý výdaj, vztahuje se na tyto osoby doba udržitelnosti. S tím, že na každou pozici je možné čerpat dotaci po dobu 24 měsíců.

8) Potenciální žadatel je holdingová společnost, která má v rámci České republiky čtyři s.r.o. Pokud bude žadatelem dotace jedna firma z holdingu, je možné, aby na odborná pracovní místa byli přijati pracovníci ostatních s.r.o., které patří k holdingu? Každá firma holdingu je samostatný právnický subjekt (s.r.o.) a má samostatné IČ. (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Mohou být přijati, ale musí být v tom případě nahrazeni v původních společnostech novými zaměstnanci. Jinak by se jednalo o souvztažné rušení pracovních míst v majetkově či personálně propojených subjektech, což Výzva zakazuje.

Výzva II

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 2. 2017

1) Počítají se do RPJ i Dohody o provedení práce nebo Dohody o provedení činnosti? (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Ne, nepočítají. Pouze pracovní smlouvy.

2) Lze v projektu mít dvě místa realizace?

Dle Výzvy může mít každý projekt právě jedno místo realizace, které se po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace může měnit pouze v rámci NUTS II. U aktivity Budování a modernizace datových center není počet míst realizace omezen.

3) Jaké právní formy jsou podpořitelné v programu ICT a sdílené služby?

Cílovou skupinou jsou následující právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového). Dále fyzické osoby podnikající.

4) Jaká je bližší definice centra sdílených služeb?

Centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od společnosti v rámci skupiny nebo od externích zákazníků (outsourcing), pro něž dané funkce nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů se pro centrum stávají hlavním předmětem činnosti. Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů, sofistikované kreativní aktivity (například práce grafiků, projektantů, konstruktérů, designérů, apod.), správa a optimalizace výrobních systémů apod. Za vnitropodnikové funkce se nepovažují aktivity jako například stravovací služby, úklidové služby, ostraha apod.

5) Je možné převzít finanční výkazy od osoby s převládajícím vlivem/od mateřské společnosti?

Žadatelé s dobou podnikání delší než 2 uzavřená účetní období prokazují finanční zdraví sami za sebe, u žadatelů s dobou podnikání kratší než 2 uzavřená účetní období lze prokázat finanční zdraví prostřednictvím mateřské společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %). Tato problematika je metodicky upravena v dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, který je dostupný na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.

6) Je školení pracovníků způsobilým výdajem?

Ne, není.

7) Pokud bude v rámci projektu vytvořen větší počet pracovních míst, než je stanoven jako minimální, vztahuje se na tato nad rámec vytvořená místa udržitelnost? (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Bude-li se jednat o osoby, které budou pracovat na projektu a jejich mzdové náklady budou vykazovány jako způsobilý výdaj, vztahuje se na tyto osoby doba udržitelnosti. S tím, že na každou pozici je možné čerpat dotaci po dobu 24 měsíců.

8) Potenciální žadatel je holdingová společnost, která má v rámci České republiky čtyři s.r.o. Pokud bude žadatelem dotace jedna firma z holdingu, je možné, aby na odborná pracovní místa byli přijati pracovníci ostatních s.r.o., které patří k holdingu? Každá firma holdingu je samostatný právnický subjekt (s.r.o.) a má samostatné IČ. (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Mohou být přijati, ale musí být v tom případě nahrazeni v původních společnostech novými zaměstnanci. Jinak by se jednalo o souvztažné rušení pracovních míst v majetkově či personálně propojených subjektech, což Výzva zakazuje.

Výzva III

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 2. 2017

1) Lze v projektu mít dvě místa realizace?

Dle Výzvy může mít každý projekt právě jedno místo realizace, které se po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace může měnit pouze v rámci NUTS II.

2) Jaké právní formy jsou podpořitelné v programu ICT a sdílené služby?

Cílovou skupinou jsou následující právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového). Dále fyzické osoby podnikající.

3) Je školení pracovníků způsobilým výdajem?

Ne, není.

Výzva IV

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

1) Počítají se do RPJ i Dohody o provedení práce nebo Dohody o provedení činnosti? (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Ne, nepočítají. Pouze pracovní smlouvy.

2) Lze v projektu mít dvě místa realizace?

Dle Výzvy může mít každý projekt právě jedno místo realizace. U aktivity Budování a modernizace datových center je počet míst realizace omezen na čtyři.

3) Jaké právní formy jsou podpořitelné v programu ICT a sdílené služby?

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky.

4) Jaká je bližší definice centra sdílených služeb?

Centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od společností v rámci skupiny nebo od externích zákazníků (outsourcing), pro něž dané funkce nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů se pro centrum stávají hlavním předmětem aktivity. Jedná se o následující vnitropodnikové funkce:

– účetnictví,

– finance a finanční řízení podniku,

– administrace v oblasti lidských zdrojů,

– správa informačních systémů,

– řízení zásob,

– sofistikované kreativní aktivity (jako např. práce grafiků, projektantů, konstruktérů, designérů apod.),

– správa a optimalizace výrobních systémů

Za vnitropodnikové funkce se nepovažují takové aktivity jako např. stravovací služby, úklidové služby, ostraha apod.

Dále není možné podpořit centra pro implementaci IS/ICT, centra zákaznické podpory, call centra, agentury práce, zprostředkovatelské agentury či školicí střediska. Služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka, rovněž nejsou podporovanou aktivitou.

5) Je možné převzít finanční výkazy od osoby s převládajícím vlivem/od mateřské společnosti?

Žadatelé s dobou podnikání delší než 2 uzavřená účetní období prokazují finanční zdraví sami za sebe, u žadatelů s dobou podnikání kratší než 2 uzavřená účetní období lze prokázat finanční zdraví prostřednictvím mateřské společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %). Tato problematika je metodicky upravena v dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, který je dostupný na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.

6) Je školení pracovníků způsobilým výdajem?

Ne, není.

7) Pokud bude v rámci projektu vytvořen větší počet pracovních míst, než je stanoven jako minimální, vztahuje se na tato nad rámec vytvořená místa udržitelnost? (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Bude-li se jednat o osoby, které budou pracovat na projektu a jejich mzdové náklady budou vykazovány jako způsobilý výdaj, vztahuje se na tyto osoby doba udržitelnosti. S tím, že na každou pozici je možné čerpat dotaci po dobu 24 měsíců.

8) Potenciální žadatel je holdingová společnost, která má v rámci České republiky čtyři s.r.o. Pokud bude žadatelem dotace jedna firma z holdingu, je možné, aby na odborná pracovní místa byli přijati pracovníci ostatních s.r.o., které patří k holdingu? Každá firma holdingu je samostatný právnický subjekt (s.r.o.) a má samostatné IČ. (relevantní pouze pro aktivity – Vývoj ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Mohou být přijati, ale musí být v tom případě nahrazeni v původních společnostech novými zaměstnanci. Jinak by se jednalo o souvztažné rušení pracovních míst v majetkově či personálně propojených subjektech což Výzva zakazuje.

9) Může o podporu žádat subjekt bez vlastní historie a prokázat ji mateřskou společností?

Ano, lze doložit finanční analýzu (finanční výkazy a ručitelské prohlášení) za mateřskou společnost, která má více jak 50 % podíl ve společnosti žadatele. Tato problematika je metodicky upravena v dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, který je dostupný na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.

10) Lze využívat nové nebo modernizované datové centrum pro vlastní/interní účely potažmo v rámci skupiny? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Ano.

11) V případě, že bude žadatelem velký podnik, co musí obsahovat smlouva o spolupráci s MSP, kterou je třeba doložit? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Spolupráce s MSP je definována obecně jako zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, smlouva s MSP tedy může být v oblasti spolupráce výstavby DC nebo v oblasti odběratelské. MSP nebude spolužadatel, ale musí pouze na projektu spolupracovat.

12) Je podpořitelný projekt, který spočívá ve vybudování/modernizaci vlastního data storage? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Ne, data storage (NAS) sám o sobě není datovým centrem podle definice uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část. NAS lze chápat jako specializovaný server – součást DC. Samotný server není DC. Pokud je NAS umístěn v DC, které je v majetku žadatele, může být v rámci modernizace vyměněn za modernější (dle definice modernizace). Týká se to ovšem pouze modernizace majetku, který je ve vlastnictví žadatele.

13) Je pro chápání bez výpadkového zálohování dostatečné zálohovat pouze kritickou infrastrukturu datového centra, tedy pouze systémy, které umožňují provoz kritických aplikací a korektní ukončování běžících procesů na ostatních technologiích datového centra (systémy zabezpečení, monitoringu a řízení, hlavní servery a síťová infrastruktura apod.)? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Ve Výzvě se píše, že „Dodávky elektrické energie jsou plně zálohovány„. Touto větou je myšleno to, že zřizovatel a provozovatel DC musí zajišťovat trvalé poskytování svých služeb DC bez výpadku. Nemyslí se tím ale „uptime“, tj. poskytování služeb podle pravidel nejpřísnějších stupni TIER, protože tyto stupně regulují také zálohování vlastních UPS, nutnost používat redundantní ACDC zdroje v serverech, zálohování napájení chodu klimatizací, predikovanou míru poruchovostí atd., v takovém rozsahu zálohování v této Výzvě vyžadováno není. Základem je, aby DC zvládlo přepnutí napájení z hlavní odběrné sítě na sekundární zdroj bez restartu serverů poskytujících služby uvedených v PZ a následný start například diesel agregátu nebo přepnutí stykače na druhý zdroj. Výzva tedy vyloženě nepožaduje vybudování druhé nezávislé napájecí el. přípojky od vlastní trafostanice dodavatele do objektu s DC, ale pouze požaduje zabezpečený provoz – nepřerušený chod služeb DC, způsob, jak toho dosáhnout je plně v kompetenci žadatele.

14) Je možné, minimálně v případě výběru vhodné lokality (např. elektrárna), systém plného zálohování neřešit dle požadavků Uptime (který vychází zejména z vlastností a parametrů severoamerického trhu – hlavní napájecí větev je MG a zálohovat je tedy de facto potřeba zejména spalováním nafty), ale formou redundantní větve VN (zde i z pohledu ekologie a PUE jsme schopni při obdobných časech zpětného náběhu technologií, tzv. dostupnosti, zvýšit efektivitu provozu DC a tím snížit jeho uhlíkovou stopu)? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Ano, není nutné, aby DC plnilo přísné požadavky ANSI-TIA942, pokud si je ovšem sám žadatel nedá za cíl v rámci PZ. Nejsem si zcela jist, jak přesně máte na mysli zapojení redundantní větve VN, ale do výpočtu PUE ani do hodnocení snížení uhlíkové stopy bych v této Výzvě vliv technologie záložního zdroj rozhodně nepočítal, tedy diesel-agregát je určitě akceptovatelný. Ostatně pokud jde o uhlíkovou stopu, signifikantní je pouze její posuzování z hlediska dlouhodobého napájení DC.

15) Ve výzvě se uvádí, že: „Hlavní konektivita DC do Internetu je zajištěna pomocí optické trasy“. Znamená to, že optická trasa hlavní konektivity musí vést po celé délce trasy až do páteřní sítě, tj. např. do NIXu? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Ano, celá trasa připojení do české páteřní sítě Internetu musí být vedena výhradně pomocí optické trasy po celé její délce. Nelze akceptovat situaci, že žadatel má zajištěnu optickou konektivitu pouze v rámci tzv. „poslední míle“, tj. například, že na střechu budovy DC je vedena mikrovlnná linka a rozvod po budově od mikrovlnného pojítka (ODU) je dále veden optickou trasou až do technologického sálu DC. Žadatel je povinen v případě kontroly doložit na vyžádání zkušební měřící protokol a ukázat vstupní místo optické konektivity do objektu DC.

Optická konektivita pro DC není budována pouze kvůli vysoké rychlosti, ale rovněž kvůli vysoké spolehlivosti (vysoká odolnost proti rušení), vysoké kapacitě přenosu, snadnému budoucím upgradu na vyšší přenosové rychlosti, dlouhou životnost, odpadající nutnosti snižování rychlosti v návaznosti na počet připojených klientů a fyzické bezpečnosti (velmi obtížné odposlouchání provozu na lince). Pokud by část primární konektivity nevedla přes optickou síť, byly by tyto požadavky významně ohroženy, došlo by k tzv. efektu „bottleneck“, tj rychlost, spolehlivost a bezpečnost sítě by byla zcela omezena nejslabším článkem telekomunikačního řetězce a požadavek na použití optické konektivity pro primární konektivitu by přestal mít logický smysl.

16) Ve výzvě se uvádí, že: „Provozované servery jsou umístěny ve standardizovaných jednotkách rack (např. 19” rack, 21” ETSI, …).“ Znamená to, že žadatel může v DC používat vlastní stojany pro servery? Musí být servery provozovány v racku v krabici (case), nebo je přípustné rovněž umístit komponenty ve skříni volně? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Standardizovanou jednotkou rack se myslí taková jednotka, která je mezinárodně používána v IT a telekomunikačních službách. V drtivé většině se bude jednat o devatenácti palcový rack (19” s “U“ jednotkami). Ve zvláštních a ve výzvě dobře odůvodněných případech (například v případě HPC) je možné akceptovat i jiné mezinárodně standardizované racky, ovšem nesmí jimi býti například nějaké běžně používané přepravky pro zboží, železné police atd. Samotné servery mohou být v racku nainstalované volně, tj instalace v kovovém těle bedny („case“) není vyžadována.

17) V DC je požadován protipožární systém. Je nutné, aby byl přítomen v technologickém sálu DC, nebo může být umístěn jen na chodbě k DC? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Hasicí přístroj (protipožární systém) musí být minimálně naistalován přímo v technologickém sálu DC a musí samozřejmě zároveň splňovat všechny protipožární předpisy.

18) Jak je Výzvě chápán požadavek na virtualizaci? (relevantní pouze pro aktivity – Budování a modernizace datových center)

Ve Výzvě není stanoven poměr serverů či služeb, které mají být zvirtualizovány, nicméně DC musí Server s funkčním a běžícím virtualizačním prostředím obsahovat. Při případné kontrole DC musí žadatel uvést typ virtualizační platformy a doložit, že je virtualizační platforma nainstalována, stačí „print-screen“ či fotka obrazovky, kde jsou uvedeny právě běžící procesy na serveru, kde běží virtualizace. Server může být umístněný v libovolné lokalitě, při návštěvě žadatele by jeho IT specialista měl umět se přihlásit na vzdálenou plochu serveru, na kterém běží virtualizační platforma.

19) Jak přesně jsou omezeny prostory DC, které je možné v rámci této Výzvy nárokovat do platby za nájem?

Dotován nebude pronájem kancelářských místností, parkovacích ploch, garáží či jiných prostorů využívaných k jiným činnostem, než je přímé zabezpečení technického provozu samotného DC. Nesmí tak nastat situace, že by žadatel nárokoval prostory kanceláří, ve které budou umístěni lidé, kteří nemají do technologického sálu DC autorizovaný přístup. Rovněž není možné povolit proplacení nájmu za jiná patra nesouvisející přímo s provozem DC.

20) Ve výzvě se uvádí, že: “ Vstupní bod konektivity DC obsahuje firewall“. Znamená to, že nestačí mít FW nainstalovaný pouze na jednotlivých serverech?

Nestačí, FW musí obsahovat aktivní prvek sítě, přes který je provoz veden. Příkladem je router či jiné obdobné zařízení. Žadatel musí být schopen na vyžádání předložit schéma základního zapojení DC, z kterého by umístění FW bylo patro.

21) Musí DC splňovat minimální stupeň TIER?

DC musí být postaveno tak, jak se v PZ zavázal žadatel o dotaci. Pokud si dal za cíl vybudovat DC o stupni TIER 3, nemusí doložit platný certifikát, ale vybudované či modernizované DC musí všechny požadavky na certifikaci TIER 3 splňovat. Tento požadavek je uveden v rámci přílohy Výzvy č. 4.

22) Musí žadatel DC archivovat provoz v sítí („data retention“) a včetně archivace záznamu z bezpečnostních kamer?

Provozovatel DC musí dodržet veškerou platnou českou legislativu, nicméně vlastní přístup pro „data retention“ není v rámci kontrolován a specifikován. Na druhou stranu žadatel by měl během kontroly DC být schopen zpětně doložit provoz kamerového či monitorovacího systému a to tak, aby bylo možné v případě kontroly alespoň elementárně doložit, že je dohledový systém skutečně zapojený a že je v chodu. Přípustné je například doložit provoz monitorovacího systému snímkem obrazovky dohledového systému (pomocí tzv. „Print Scrn“) v různých časových odstupech.