FAQ – Obecné dotazy k OP PIK

Žadatelům jsou k dispozici webové stránky Agentury pro podnikání a inovace (API), kde jsou shromážděny veškeré důležité informace a dokumenty k dotačním titulům, příp. mohou využít i webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na Zelenou informační linku 800 800 777 (každý všední den mezi 9 a 13 hodinou), na regionální kanceláře API nebo zaslat svůj dotaz prostřednictvím e-mailové adresy programy@agentura-api.org.

Ano, osobní konzultace poskytují manažeři regionálních kanceláří API, které se nacházejí v každém krajském městě. Je tedy nutné se domluvit přímo s konkrétní regionální kanceláří. Kontakty na regionální manažery včetně adres našich poboček naleznete na webových stránkách API zde. Osobní konzultaci na centrále API v Praze si lze sjednat také prostřednictvím Zelené informační linky 800 800 777.

Převážná většina oblastí podpor OP PIK přímo navazuje na programy v rámci OPPI. OP PIK reaguje svým zaměřením taktéž na současné potřeby rozvoje a absorpční kapacitu některých programů OPPI. V OP PIK tak již např. není návaznost podpory na program ICT v podnicích a naopak jsou do nového operačního programu začleněny specifické aktivity posilující roli aplikovaného výzkumu v rozvoji, jako např. „Proof of concept“.

Ne. Provozovna, ve které se bude projekt realizovat, musí být situována mimo region hl. m. Prahy. Sídlo žadatele však může být umístěno na území hl. m. Prahy; rozhodující je skutečné místo realizace projektu, tedy provozovna podnikatelského subjektu.

Podnikatelská činnost subjektů, které chtějí žádat o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a projekt samotný musí směřovat mezi podporované kategorie ekonomických činností dle CZ-NACE. Žadatelé musí splnit podmínku odvětvového vymezení v oboru CZ NACE blíže specifikované v každém dotačním programu. Současně musí žadatelé splnit i další podmínky, které stanovuje dokument „Výzva“ a její přílohy daného programu podpory.

Pro přesné určení, zda provozovaná činnost spadá mezi podporované odvětví v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je nutné znát celní kódy produkce. Seznam všech celních kódů je k dispozici na webových stránkách Daňové a celní unie zde.

Celní kódy lze zjistit i v celním sazebníku TARIC zde přes tlačítko [Další kritéria], pokud zadáte popis zboží. Informace o tomto sazebníku poskytuje také v pracovní dny Po – Pá: 9 – 15 hod. Generální ředitelství cel na následujících kontaktech:

Telefonní linky: +420 261 332 398, +420 261 332 399
E-mailová adresa: oit@cs.mfcr.cz

Na webových stránkách Celní správy ČR můžete využít také elektronického formuláře aplikace Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek (EENVS), kde lze podávat žádosti o vydání nezávazných vyjádření k sazebnímu zařazení zboží a stanovisek k sazebnímu zařazení zboží.

Konkrétní celní kódy produkce (ideálně osmimístné kódy) pak můžete poslat k posouzení na emailovou adresu programy@agentura-api.org.

Ne, o dotaci zpětně zažádat nelze. Nejprve je nutné předložit ve vybraném programu podpory žádost. Způsobilé výdaje mohou vznikat nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. den podání Předběžné žádosti o podporu /Žádosti o podporu (v případě jednostupňového příjmu žádostí). Až v den podání Registrační žádosti o podporu/Žádosti o podporu mohou začít vznikat výdaje spojené s realizací projektu, které lze zahrnout mezi způsobilé a nárokovat si je v dotaci (tzv. způsobilé výdaje).

Před datem podání Registrační žádosti o podporu/Žádosti o podporu tedy nelze uzavřít smlouvy, vystavit objednávku. V opačném případě nelze uznat výdaje z těchto smluvních vztahů za způsobilé.

Za rozhodné je považováno datum přiznání dotace (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Při výpočtu tříletého období v případě, že kalendářní rok je pro podnik účetním obdobím, je nutné započítat podporu v daném běžícím účetním období + podporu přiznanou během dvou uzavřených účetních obdobích tomuto roku předcházejících. Podpora se sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolovaných jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik.

Ne, majetek pořízený z dotace musí být novým majetkem (tzn. ještě nebyl předmětem odpisů), pokud není ve výzvě příslušného programu výslovně stanoveno jinak.