Doporučení pro žadatele k realizaci výběrových řízení

Upozorňujeme žadatele, že služby patentových zástupců jsou zpravidla posuzovány jako služby stejného nebo srovnatelného druhu a to i za předpokladu, že se vztahují k různým výstupům (obdobně jako je tomu u právních služeb, pro které existuje ve věci stanovení jedné zakázky bohatá rozhodovací praxe – např. Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 Af 63 2019 ze dne 19.8.2020 ). Jsou-li tyto služby zadávány v časové souvislosti (zejména má-li zadavatel při zadání jedné zakázky již povědomí o dalších plánovaných zakázkách srovnatelného plnění) lze dané služby považovat ze jeden funkční celek s nutností sčítat předpokládané hodnoty dílčích zakázek a dílčí zakázky zadávat jako celek, nebo jako samostatné zakázky ovšem v režimu dle souhrnné předpokládané hodnoty. Daná povinnost platí zejména, pokud by v rámci jednoho projektu souhrnná předpokládaná hodnota srovnatelných zakázek přesáhla limit 500 tis. Kč bez DPH. Pokud by však souhrnná předpokládaná hodnota srovnatelných zakázek zadávaných v časové souvislosti (i v rámci více samostatných projektů) přesáhla limit 2 mil. Kč bez DPH, měla by být každá z dílčích zakázek zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). V rámci budoucího splnění všech dotačních podmínek je žadatelům a příjemcům doporučeno, aby důkladně stanovili předpokládanou hodnotu zakázky, zejména mají-li v úmyslu podat v OP TAK více žádostí o podporu do výzvy Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví a zvážili možnost uzavření rámcové dohody na služby patentových zástupců dle § 131 až § 137 Hlavy II ZZVZ.