Doporučení pro žadatele a příjemce ke konci OP PIK

15. 05. 2023 | Články

Plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu

aktualizováno: květen 2023

Konec programového období 2014-2020, které se díky pravidlu N+3 fakticky administruje až do konce roku 2023, se nezadržitelně blíží. Z dotačních prostředků OP PIK bylo na účty příjemcům vyplaceno přes 60 mld. Kč a 30 mld. Kč ještě vyplatit zbývá.

Z níže uvedeného výhledu očekávaného počtu předložených žádostí o platbu v roce 2023 vycházejícího z aktuálních harmonogramů projektů vyplývá, že nejvíce žádostí o platbu očekáváme v průběhu července a srpna. Na základě zkušeností z února letošního roku také víme, že nejčastěji jsou žádosti předkládány v posledních dnech a hodinách lhůty.

Vzhledem k očekávané kumulaci žádostí o platbu do několika týdnů či dokonce dní je žádoucí projekty více plánovat a jejich realizaci dokončit v co nejkratším možném čase. V ideálním případě je vhodné projekt ukončit a žádost o platbu podat i dříve, než bylo původně plánováno, aby se žadatel vyhnul výše popsaným extrémům. V případě, že všechny žádosti budou předloženy dle stávajících plánů, nebude možné žádosti vyřídit v obvyklých lhůtách.

S ohledem na výše uvedené si proto dovolujeme několik doporučení a upozornění vztahující se k harmonogramu projektů a finančním plánům:

  • Vzhledem k očekáváným výkyvům v roce 2023 doporučujeme zvážit harmonogramy stávajících projektů a pokud to je možné, projekty ukončit a zejména platby předložit dříve.
  • Pro podání žádosti o platbu doporučujeme vyhnout se velmi vytíženým měsícům – červenci a srpnu a naplánovat předkládání plateb do méně exponovaných období dle graf, pokud to realizace projektu umožňuje.
  • V případě, že budete žádost o platbu podávat během července a srpna, pokuste se vyhnout konci měsíce, kdy očekáváme kumulaci většího množství žádostí o platbu.

Upozorňujeme, že kromě výjimečných případů již nebude možné realizaci projektu prodloužit za 30. 6. 2023 (více zde).

Lhůta pro podání žádosti o platbu

V souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace má příjemce povinnost podat závěrečnou žádost o platbu nejpozději do 2 měsíců od plánovaného data ukončení projektu. Tato lhůta končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem daného měsíce.

Příklad: Datum plánovaného ukončení projektu je stanoveno na 30. 6. 2023, závěrečná žádost o platbu musí být podána nejpozději 30. 8. 2023. Za nedodržení termínu pro podání závěrečné Žádosti o platbu bude uplatněna sankce vyplývající z Rozhodnutí.

Pokud bylo příjemci vydáno změnové Rozhodnutí na základě žádosti o změnu termínu ukončení projektu s přidáním nulové závěrečné etapy, může být lhůta pro podání žádosti o platbu kratší než 2 měsíce, danou skutečnost doporučujeme ve změnovém Rozhodnutí ověřit.

Předložení výběrových řízení ke kontrole

Výběrová řízení je třeba ke kontrole předložit včas. Nedokládejte jejich vložení do IS KP14+ až na okamžik podání Žádosti o platbu, neboť to výrazně prodlužuje proces administrace a schválení Žádosti o platbu.

Návody a konzultace

Videonávod Postup podání žádosti o platbu v ISKP14+

V případě potřeby konzultace podání žádosti o platbu kontaktujte regionální kancelář ve vašem kraji – kontakty naleznete ZDE.

Využitím prezentovaných informací a případným přizpůsobením harmonogramu projektu a termínů předkládání žádostí o platbu můžete zajistit efektivnější a rychlejší administraci Vašich projektů a pomoci nám Vaše požadavky na financování lépe rozložit v čase, a tedy i lépe a rychleji vyřídit.