Cookies

Pokyny pro používání cookies

Cookies jsou malé soubory, které webová stránka při návštěvě uživatele ukládá do jeho notebooku, desktopového nebo mobilního zařízení. Z toho může Agentura pro podnikání a inovace (dále jen API) například rozpoznat, zda mezi zařízením uživatele a webovými stránkami API došlo ke vzájemné komunikaci už v minulosti nebo který jazyk či nastavení uživatel preferuje. Soubory cookies mohou obsahovat osobní údaje.
Webové stránky API lze navštívit i bez souhlasu s používáním cookies. Uživatel jejich použití může odmítnout a cookies kdykoliv vymazat, pokud provede příslušná nastavení ve svém zařízení. Nastavení může změnit tak, že ve svém prohlížeči aktivuje „neakceptovat cookies“. Stávající cookies může navíc kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce je k nalezení v návodu konkrétního prohlížeče anebo v pokynech výrobce zařízení. Použití cookies, stejně jako jejich odmítnutí nebo vymazání, je spojeno s používaným zařízením, a navíc s příslušným prohlížečem. Cookies je možné odmítnout, resp. vymazat, pro každé zařízení a při použití několika prohlížečů také pro každý prohlížeč samostatně.
Pokud se uživatel rozhodne cookies nevyužívat, může se stát, že nebude mít k dispozici všechny funkce webových stránek API nebo bude mít jednotlivé funkce k dispozici pouze omezeně.

Vyhodnocení uživatelských údajů a používání analytických nástrojů

API se snaží cíleně nastavovat své webové stránky pro potřeby návštěvníků těchto stránek, a neustále tak zlepšovat svoji nabídku. Pro identifikaci preferencí uživatelů, zejména pak populárních sekcí webových stránek, používá nástroje analýzy, při kterých mohou být údaje přeneseny do serverů umístěných v zemích mimo Evropskou unii a zde zpracovávány. Pokud si uživatel nepřeje, aby API shromažďovala a vyhodnocovala informace uvedených analytických nástrojů o jeho návštěvě na webových stránkách API, může proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (tzv. opt-out). Za účelem technické realizace této námitky bude v jeho prohlížeči uložen cookie opt-out. Tento cookie slouží pouze k přiřazení konkrétní námitky uživatele. Uživatel by měl mít na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použit pouze pro prohlížeč, z něhož byl spuštěn. Pokud uživatel cookies vymaže nebo použije jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musí opt-out provést opakovaně.

V rámci vyhodnocování těchto údajů API využívá analytický nástroj společnosti Google Inc.

Tyto cookies umožňují:

Dále jsou do zařízení uloženy cookies z webu, které umožňují:

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování webu. Pokud ve svém prohlížeči uživatel zablokuje cookies, webové stránky nemusí fungovat správně.

Zpracování osobních údajů

V návaznosti na implementaci požadavků nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovává Agentura pro podnikání a inovace (dále jen „Správce), se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, IČO: 05108861,osobní údaje v rozsahu, v jakém byli poskytnuty Správci v souvislosti s procesem poskytování podpory z evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“) a pro účely potřeby realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že se jedná o nezbytné zpracování pro splnění právních povinností, které plynou z právních předpisů na úrovni ČR a EU. Jde zejména o právní povinnosti plynoucí z:

Dále se jedná o nezbytná zpracování pro splnění právních povinností, která plynou ze zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů provádí Správce korektně, zákonným a transparentním způsobem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytném pro splnění smlouvy. Správce může využívat i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý Subjektem údajů a pro oprávněné zájmy správce.

V souladu s čl. 12 GDPR informuje Správce Subjekt údajů, na jeho žádost, o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím o:

Každý Subjekt údajů má právo:

Správce poskytne Subjektu údajů na základě jeho žádosti informace uvedené v čl. 13, 14 a 15 GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat po Subjektu údajů přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Svá práva vůči Správci osobních údajů, tj. Agentuře pro podnikání a inovace, uplatňuje Subjekt údajů cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů, tj. prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů – tel.: +420 224 851 111; email: poverenec@mpo.cz.

Výše uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit prostřednictvím formuláře „Žádost Subjektu osobních údajů“ uvedeného zde.