CZ EN

Cíl politiky 2 – Zelenější, bezuhlíková Evropa – Zelenější, bezuhlíkové Česko

Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

SC 4.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Předpokládaná alokace: 13 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Úspory energie

 

SC 4.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Předpokládaná alokace: 6,6 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Obnovitelné zdroje energie

 

SC 4.3: Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E

Předpokládaná alokace: 7,6 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Smart Grids I, Smart Grids II

 

SC 4.4: Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení všech forem znečištění

Předpokládaná alokace: 1,8 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP

Navazuje na programy OP PIK: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

 

Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

SC 5.1: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči přírodním katastrofám

Předpokládaná alokace: 1,3 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP i VP

 

SC 5.2: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Předpokládaná alokace: 2,6 mld. Kč

Podporované aktivity:

Velikost podniku: MSP i VP

Navazuje na programy OP PIK: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny