Aktualizace Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

13. 10. 2021 | Novinky

Byly aktualizovány Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele (dále jen „Pokyny“) spolu se dvěma jejich přílohami – přílohou č. 2 Zadávací dokumentace a přílohou č. 3 Nabídka.

Pokyny mají zcela novou grafickou podobu, snahou API bylo je žadatelům a příjemcům zatraktivnit, přinést aktuálně řešená témata a sladit jejich obsah s Pravidly pro výběr dodavatelů (dále jen „Pravidla“) i s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která jsou pro realizaci výběrových řízení dle Pravidel povinná, jelikož na ně Pravidla přímo odkazují, nebo alespoň přínosná, neboť jejich uplatněním je z velké části zajištěno dodržení obecných principů výběru dodavatelů. Většina kapitol byla po formální i věcné stránce upravena, navíc byly přidány některé kapitoly, či jejich části, které se věnují např. stanovení předpokládané hodnoty zakázek rozdělených na části, zveřejňování výběrových řízení v databázi API, střetu zájmů, podstatným změnám závazku ze smlouvy či specifickým problémům ve výběrových řízeních vybraných programů OP PIK.

Dokumenty naleznete v sekci Metodiky na webových stránkách API zde.