Aktuality v oblasti povinné publicity

08. 09. 2021 | Články

S nástroji povinné publicity se každý z nás každodenně setkává v běžném životě. Díky nim jsme obeznámeni, že naši obchodní partneři za pomoci evropských fondů modernizovali výrobu, obec, ve které žijeme, opravila místní komunikaci, dovolenou jsme strávili v penzionu zatepleném s přispěním evropských peněz a naše děti se po prázdninách vrátili do školy, která dotaci využila na stavbu nové tělocvičny. A to je hlavním účelem povinné publicity – informovat veřejnost. Její další neopomenutelnou funkcí je motivovat k využití podpory z evropských fondů i jiné subjekty.

Splnit povinnost publicity není nijak složité. U projektů podpořených z OP PIK většinou stačí zveřejnění informace o podpoře z EU včetně stručného popisu a cílů projektu na internetových stránkách příjemce, pokud jimi disponuje a dále umístnění plakátu splňujícího požadavky na povinnou publicitu na místě dobře viditelném pro veřejnost. U projektů se schválenou dotací více než 500 tis. Eur (resp. požadovanou dotací, je-li publicita realizována již před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace), které v sobě zahrnují financování infrastruktury či stavebních prací (a to i jen z dílčí části), platí povinnost umístit po dobu realizace projektu dočasný billboard, který je po ukončení projektu nahrazen stálou pamětní deskou. Povinnost umístit stálou pamětní desku platí nejen pro projekty zahrnující stavební práce/infrastrukturu, ale i projekty, které spočívají v nákupu hmotného majetku.

 

Nástroje povinné publicity je nezbytné umístit bezprostředně po zahájení prací na projektu a zachovat je umístěné až do skončení udržitelnosti projektu, zpravidla tedy 5 let po jeho ukončení. O plnění dané povinnosti příjemce informuje v žádostech o platbu a následně prostřednictvím zpráv o udržitelnosti projektu, a to dokládáním fotodokumentace povinné publicity.

 

Výjimku z výše uvedených požadavků na dobu plnění povinné publicity tvoří povinnost pořádání OPEN DAYS, tedy slavnostního ukončení projektu. Danou povinnost ukládají Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část platná od 14. 12. 2020 a novější. Příjemce je povinen pořádat OPEN DAYS u projektů se schválenou dotací přesahující 50 mil. Kč, pokud se řídí Pravidly způsobilosti a publicity v aktuální znění nebo přímo konkrétními Pravidly obsahujícími danou povinnost (konkrétní číslo jednací Pravidel či povinnost řídit se verzí v aktuálním znění je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Povinnost OPEN DAYS není oproti jiným nástrojům publicity plněna během realizace projektu, ale až v době udržitelnosti, nejpozději však před podáním třetí zprávy o udržitelnosti. Detailní informace k OPEN DAYS upravuje Manuál pro pořádání OPEN DAYS.

Správné použití nástrojů povinné publicity může být nejasné v nestandardních případech. Zejména není-li předmětem projektu financování infrastruktury, stavební práce ani nákup hmotného majetku. V těchto případech příjemce splní povinnost pouze umístěním plakátu a informace na svém webu a to i v případech, kdy schválená dotace přesahuje hranici 500 tis. Eur. To platí například i pro nově vyhlášenou výzvu Nemovitosti VI. Pomoc po tornádu, aktivitu a), která přímo nespočívá ve financování stavebních prací, ale v náhradě škody vzniklé v důsledku přírodní pohromy. Dočasný billboard ani stálá pamětní deska tedy u této aktivity povinností nejsou.

Článek vyšel v čísle 18 informačního zpravodaje OPIK (celé číslo k dispozici ZDE)