Administrace výběrových a zadávacích řízení v ISKP21+ v podmínkách OP TAK

18. 10. 2023 | Články

Pravidla pro zadávání zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), doznala v novém programovacím období značných změn, přičemž ty nejvýznamnější z nich byly osvětleny v předchozích článcích: Kdy má příjemce dotace v OP TAK povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů a Vybrané výjimky z postupů dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP TAK. V tomto článku se zaměříme na technickou stránku věci, a to předkládání výběrových a zadávacích řízení ke kontrole poskytovateli dotace.

Oproti předchozímu programovacímu období nemají příjemci v OP TAK povinnost předkládat ke kontrole veřejné zakázky (dále také „VZ“) před jejich vyhlášením či zadáním, a to ani v případě nadlimitních zakázek v režimu ZZVZ či zakázek vyšší hodnoty v režimu Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen „PpVD“). Zakázky musí být prostřednictvím ISKP21+ předkládány ke kontrole po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem nejpozději s žádostí o platbu, v rámci které si příjemce výdaje ze zakázky nárokuje jako způsobilý výdaj. V případě výběrových řízení v režimu PpVD plyne daná povinnost z bodu 9.1.1 PpVD a v případě zadávacích řízení v režimu ZZVZ z kap. 8.3 Pravidel pro žadatele a příjemce v OP TAK – obecná část (dále jen „PpŽP – obecná část“).

Další podstatnou změnou týkající se předkládání zakázek v ISKP21+ ke kontrole je umístění Modulu VZ v ISKP21+. Záložka Modul VZ je dostupná v horní liště ISKP21+ pod profilem Žadatele a je nadřazená jednotlivým projektům.

V praxi to znamená, že zakázka, která zahrnuje výdaje nárokované ve více projektech, a to i napříč operačními programy, bude do ISKP21+ zadána pouze jednou a relevantní projekty k dané zakázce budou připojeny.

Zadavatel/příjemce v Modulu VZ založí novou zakázku a vzhledem k tomu, že má být zakázka ke kontrole předkládána až po podpisu smlouvy, bude v rámci úvodní identifikace VZ nejčastěji vybírán Stav veřejné zakázkyZadána“ či „Splněna“. To by neplatilo za předpokladu, že jsou na danou zakázku navázány projekty z jiného operačního programu než z OP TAK a tento OP stanovuje odlišné podmínky pro podávání zakázek ke kontrole. Typem kontraktu pak nejčastěji bude „Smlouva“ či „Smlouvy na části VZ dle § 35 ZZVZ“ – daný typ kontraktu je možné a žádoucí využít i v případě výběrových řízení s možností dílčího plnění v režimu PpVD. Nejdříve zadavatel/příjemce vyplňuje obecné informace o zakázce prostřednictvím jednotlivých záložek v levém navigačním menu. Povinně vyplňovaná datová pole jsou vždy podbarvena žlutě. Záložka „Údaje o námitkách“ je relevantní pouze u zadávacích řízení v režimu ZZVZ (dle § 241–247). Záložka „Přílohy“ slouží k uložení všech povinných dokumentů specifikovaných v bodě 8.1.2 PpVD (v případě výběrových řízení v režimu PpVD) a v kap. 8.3 PpŽP – obecná část (v případě zadávacích řízení v režimu ZZVZ). Vkládání dokumentů zakázky na jiná místa v ISKP21+, např. do dokumentů projektu, příloh žádosti o platbu, včetně příloh projektové části VZ, je zcela nežádoucí.

Každou zakázku vytvořenou v Modulu VZ je nutné navázat na jednu či více žádostí o podporu/projektů, a to prostřednictvím záložky „Navázané projekty“ v levém navigačním menu. K navázání nového projektu slouží tlačítko „Navázat projekt“, které je dostupné, je-li zakázka v administrativním stavu „Rozpracována“.

Jakmile je na zakázku navázán alespoň jeden projekt, je nutné vyplnit podrobnosti o této zakázce ve vztahu k danému projektu, a to na záložkách „Datové oblasti“ zakázky u každého navázaného projektu. Po vyplnění všech relevantních údajů, přičemž povinně vyplňovaná pole jsou opět podbarvena žlutě, je nezbytné ukončit editaci projektové části VZ prostřednictvím stejnojmenného tlačítka v horní liště „Ukončit editaci“.

Před finalizací zakázky (v části Veřejná zakázka, nikoliv na projektové části VZ) je dále v záložce „Přístup k VZ“, umístěné v horní liště, nezbytné identifikovat alespoň jednu kontaktní osobu zakázky a u té vyplnit povinné údaje.

Finalizovanou zakázku je možné převést do administrativního stavu „Podána“. Teprve podáním dojde k zviditelnění zakázky poskytovateli dotace a může dojít k její kontrole. Oproti předchozímu programovacímu období je stav „Podána“ finálním administrativním stavem zakázky. Zadavatel/příjemce si sice sám může zakázku zpřístupnit k editaci a opětovně ji podat jako novou verzi zakázky, měl by tak však činit primárně až na výzvu poskytovatele dotace. K podání zakázky by tedy mělo docházet až ve chvíli, kdy jsou informace a přílohy zakázky úplné. Administrativní stav „Vrácena“ a „Schválena“ již v ISKP21+ neexistují. Také o výsledku kontroly zakázky bude příjemce informován ze strany poskytovatele dotace.

Tento článek vyšel ve zpravodaji „tak“ – číslo 5.