2. jednání Platformy pro přípravu OP K

21. 10. 2019 | Články

Dne 10. října 2019 proběhlo v konferenčním sále Petschkova paláce druhé zasedání Platformy pro přípravu operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027 (OP K), tedy budoucího operačního programu v gesci MPO. Přítomné členy úvodem přivítal předseda Platformy, náměstek ministra pro Sekci fondů EU Marian Piecha, který následně navázal prezentací, jež shrnula aktuální stav přípravy OP K. Prezentace je k dispozici zde.

Ve své prezentaci zrekapituloval uskutečněné kroky MPO od posledního jednání Platformy, informoval o stavu vyjednávání legislativy pro budoucí víceletý finanční rámec a politiku soudržnosti, prezentoval aktualizovaný návrh plánované struktury OP K, postoj MPO k návrhu finančních alokací pro OP K z pohledu cílů politik, návrhy na potenciální využití finančních nástrojů a budoucí podporu územní dimenze. Rovněž představil i problematická témata řešená s EK, stav plnění základních podmínek či stav řešení hraničních oblastí s jinými vznikajícími operačními programy. Závěrem nastínil nadcházející harmonogram dalších kroků při přípravě OP K.

Následně byli jednotliví členové Platformy vyzváni, aby se zapojili do diskuze, jejímž předmětem byl zejména předložený návrh programového dokumentu. Obsahem diskuze byla řada relevantních otázek – problematika využití finančních nástrojů a jejich kombinace s grantovou podporou, implementace nástroje InvestEU, rozdělení alokací mezi jednotlivé operační programy, problematika podpory úspor energie a OZE či vysokorychlostního internetu.

V návaznosti na jednání Platformy se rovněž uskuteční druhé kolo jednání tematických pracovních skupin, jež byly vytvořeny k jednotlivým specifickým cílům OP K a jsou určeny k detailnějším diskuzím nad jejich budoucí podobou.